Calmarks företrädesemission är slutregistrerad – omvandling av BTU till B-aktier och teckningsoptioner samt upptagande till handel av teckningsoptioner

Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av B-aktier och teckningsoptioner (”Units”), som avslutades den 13 oktober 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt 91,1 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 23,8 MSEK före emissionskostnader om sammanlagt cirka 3,6 MSEK. Företrädesemissionen är nu slutregistrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 8 november 2022. Avstämningsdag är den 10 november 2022, varefter BTU omvandlas till B-aktier och teckningsoptioner. De nyemitterade B-aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 14 november 2022. Teckningsoptionerna av serie 2022/2023 kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 14 november 2022. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0018535650 och kortnamn CALMA TO 3 B.

I den slutliga delregistreringen hos Bolagsverket, som är registrerad idag, har 1 611 850 units motsvarande 10 315 840 SEK registrerats hos Bolagsverket. Efter slutregistrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket uppgår aktiekapitalet därmed till 4 753 903,10 SEK och antalet aktier uppgår till totalt 47 539 031 aktier.

Villkor för teckningsoptioner av serie 2022/2023 (CALMA TO 3 B) i sammandrag:
Utövandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att löpa från och med den 14 augusti 2023 till och med den 28 augusti 2023.

Teckningskursen för teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktier på Spotlight Stock Market under en period om tio (10) handelsdagar närmast före den 14 augusti 2023. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 3,20 SEK och inte heller lägre än 1,60 SEK. Vid fullt utnyttjande emitteras 3 718 161 B-aktier. Detta innebär att Bolaget vid full teckning kan erhålla upp till cirka 11,9 MSEK (före emissionskostnader), beroende på utnyttjandekurs, om samtliga teckningsoptionerna utnyttjas för aktieteckning. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst ytterligare 371 816,10 SEK till högst 5 125 719,20 SEK.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Calmark Sweden AB (publ) 
Anna Söderlund, VD 
Tel: +46 70 213 25 35 
E-post: anna.soderlund@calmark.se
www.calmark.se

Om Calmark
Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) för enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, NeoBilirubin påbörjades under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, säljer Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.