Cantargia genomför riktad nyemission om cirka 106 miljoner kronor för utökad klinisk satsning på CAN04

Styrelsen för Cantargia AB (publ) har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 106 miljoner kronor. Likviden möjliggör en utökad satsning på bolagets huvudprojekt CAN04 (nidanilimab) med en ny klinisk studie i USA och en expansion av den mest lovande subgruppen patienter i den pågående kliniska studien CANFOUR. CAN04 är en antikropp i fas IIa klinisk utveckling mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer.

Den riktade emissionen omfattar 6 618 581 nya aktier till en teckningskurs om cirka 16,02 kronor per aktie, vilket innebär att bolaget tillförs cirka 106 miljoner kronor, före emissionskostnader. Teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Cantargia-aktien under de senaste 20 handelsdagarna.

Tecknarna i nyemissionen utgörs av ett antal nordiska institutionella investerare; Alecta (cirka 76,5 miljoner kronor), Handelsbanken Fonder (7,6 miljoner kronor), EWS Stiftelsen (3,8 miljoner kronor) och Jesem AS (1,8 miljoner kronor). Därutöver har ett antal privata investerare tecknat aktier för cirka 16,2 miljoner kronor, genom Avanza Pension

Likviden från nyemissionen avses användas för två nya kliniska aktiviteter. Den första aktiviteten är att förbereda och genomföra en klinisk studie med CAN04 i USA. Studien planeras genomföras i ett nytt segment av onkologi som inte ingår i den pågående kliniska studien CANFOUR. Därigenom kommer viktiga kompletterande data erhållas vilket möjliggör en breddning av den framtida marknaden för CAN04. Den andra aktiviteten innebär en utökning av den pågående CANFOUR-studien i patienter med icke-småcellig lungcancer eller bukspottkörtelcancer. Som tidigare kommunicerats inleddes behandling av patienter i fas IIa i januari 2019 och studien följer plan med förväntade resultat i början på 2020. Likviden från nyemissionen möjliggör nästa utvecklingssteg, direkt efter avrapportering av dessa data. Ytterligare 30-50 patienter i den mest lovande subgruppen inom en av dessa sjukdomar kan då inkluderas under 2020. Med en fokusering på patientgrupper med bäst sannolikhet för respons, erhålls ytterligare värdehöjande effektdata. Parallellt med denna aktivitet kan bolaget inleda förberedelserna för en kontrollerad klinisk studie med CAN04.

Som ett resultat av nyemissionen bedöms bolaget ha finansiering fram till H1 2021 och de nya kompletterande kliniska studierna enligt ovan är finansierade.

Vi är väldigt glada för det stora förtroende för vår verksamhet som visas i denna finansiering. Vi kan därmed ta två viktiga steg som påskyndar utvecklingen av CAN04 mot marknaden. Vi ser stora möjligheter för CAN04 att bli en viktig del i framtidens cancerbehandling”, säger Göran Forsberg, VD i Cantargia.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att tillföra bolaget ytterligare institutionella investerare.

De nya ägarna ger ytterligare styrka till vår redan solida ägarsida” fortsätter Göran Forsberg.

Nyemissionen medför en utspädning om cirka nio procent av antalet aktier och röster i bolaget. Genom nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 6 618 581 från 66 185 811 till 72 804 392. Aktiekapitalet ökar med 529 468,48 kronor från 5 294 864,88 kronor till 5 824 351,36 kronor.

Asperia och Erik Penser Bank har agerat som rådgivare i transaktionen. Advokatfirman Vinge har agerat som legal rådgivare.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2019 kl. 20.00 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.