Cantargia godkänt för notering på Nasdaq Stockholm First North Premier som ett led i processen mot Nasdaq Stockholms huvudlista

Cantargia AB (”Cantargia”) har, som tidigare kommunicerats, för avsikt att under 2018 notera bolaget på Nasdaq Stockholms huvudlista. Som ett led i den pågående noteringsprocessen har bolaget godkänts för notering på Nasdaq Stockholm First North Premier (”First North Premier”). Första dag för handel på First North Premier kommer att vara den 16 juli 2018.

Listbytet från Nasdaq Stockholm First North (”First North”) till First North Premier är ett naturligt steg i bolagets pågående noteringsprocess inför notering på Nasdaq Stockholms huvudlista. Noteringsprocessen mot Nasdaq Stockholms huvudlista fortlöper enligt plan. En notering på First North Premier innebär i jämförelse med First North bland annat högre krav på informationsgivning, redovisningsprinciper och bolagsstyrning. Kraven på First North Premier motsvarar i stort de krav som föreligger på Nasdaq Stockholms huvudlista. Cantargia redovisar sedan Q4 2017 enligt IFRS, vilket är den redovisningsstandard som tillämpas på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Noteringen på First North Premier innebär inte några skillnader för bolagets aktieägare. Cantargias aktie kommer fortsatt att handlas under ISIN-koden SE0006371126 och kortnamnet ”CANTA”.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab) riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 (nidanilimab) fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.