Cantargia har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka SEK 410 miljoner

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

19 februari 2020 – Styrelsen för Cantargia AB (publ) (“Cantargia” eller “Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: CANTA) har, i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om nyemission av högst 18 201 097 aktier (de ”Nya Aktierna”), varav 7 280 439 aktier ges ut med stöd av bemyndigandet från Cantargias årsstämma den 27 maj 2019 och 10 920 658 aktier ges ut under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande (tillsammans den “Riktade Emissionen”). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Emissionen uppgår till 22,5 kronor per aktie och har fastställts genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande.[1] Genom den Riktade Emissionen tillförs Cantargia cirka 410 miljoner kronor före transaktionskostnader. Investerare i den Riktade Emissionen utgörs av ett antal svenska och internationella investerare inklusive ansedda nya investerare så som Swedbank Robur, HBM Healthcare Investments, Granite Point Capital och Unionen samt befintliga aktieägare så som Fjärde AP-fonden, Alecta, Första AP-fonden och Handelsbanken Fonder.

Nettolikviden från den Riktade Emissionen avses att användas till att förbereda Bolagets ledande läkemedelskandidat CAN04 för fas III, vilket inkluderar (i) ytterligare kliniska studier, (ii) CMC, förberedelser i ett sent skede, såväl som till att utveckla CANxx/CAN10 samt för Bolagets löpande verksamhet och finansiella flexibilitet.

Intresset för Cantargia är väldigt motiverande och vi skulle vilja tacka investerarna för förtroendet för vår forskning och utveckling. Med detta ytterligare kapital har vi nu de finansiella musklerna för att fortsätta utvecklingen av vår antikropp CAN04 och påbörja kliniska studier som komplement till den pågående CANFOUR-studien. Parallellt med de kliniska aktiviteterna kommer vi att ha möjlighet att genomföra nödvändig validering av produktionsprocessen, ett viktigt steg i läkemedelsutvecklingen. Slutligen utgör det även finansiering för att kunna påbörja tidiga kliniska studier i vårt andra projekt, CAN10” säger Göran Forsberg, VD på Cantargia. ”Sammantaget ger denna investering medel för att nå vårt mål: att erbjuda patienter med livshotande sjukdomar effektiva och säkra behandlingsalternativ”.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa kapital för att finansiera planerade förberedelser inför ett fas III-program på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera aktieägarbasen.

Den del av den Riktade Emissionen som beslutats med stöd av årsstämmans bemyndigande uppgår till 7 280 439 aktier och den del av den Riktade Emissionen som kräver extra bolagsstämmans efterföljande godkännande uppgår till 10 920 658 aktier. Anledningen till att den Riktade Emissionen genomförs både med stöd av bemyndigande och under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande är att styrelsens emissionsbemyndigande endast omfattar högst 7 280 439 aktier.

Genomförandet av den Riktade Emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 20 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget beräknat efter den Riktade Emissionen. Beräknat före den Riktade Emissionen uppgår utspädningseffekten till cirka 25 procent. Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier och röster att öka med 18 201 097, från 72 804 392 till 91 005 489. Aktiekapitalet kommer att öka med 1 456 087,76 kronor från 5 824 351,36 kronor till 7 280 439,12 kronor.

I samband med den Riktade Emissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 dagar efter likviddagen. Därutöver har VD, CFO samt de ledamöter i Cantargias styrelse som äger aktier åtagit sig, med sedvanliga undantag, att inte sälja aktier i Bolaget under en period om 90 dagar.

Sunstone, Fjärde AP-fonden och Alecta samt ett antal övriga större aktieägare, som tillsammans innehar cirka 44 procent[2] av aktierna och rösterna i Cantargia, har åtagit sig att vid den extra bolagsstämman rösta för ett godkännande av styrelsens beslut att emittera nya aktier. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras separat.

Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB (publ) och Zonda Partners AB har utsetts till Joint Bookrunners i samband med den Riktade Emissionen. Advokatfirman Vinge är juridisk rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie är juridisk rådgivare till Joint Bookrunners i samband med den Riktade Emissionen.

För ytterligare information kontakta:
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0) 701 891154
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2020 kl. 23:25.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), org. nr. 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien fokuseras mot kombinationsterapi, men innehåller även monoterapi. Positiva interimdata från kombinationsterapierna presenterades i december 2019. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Om CAN04

Antikroppen CAN04 binder starkt till målmolekylen IL1RAP och fungerar genom både ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 studeras i en öppen klinisk fas I/IIa-prövning, CANFOUR, som undersöker första linjens kemoterapikombination med två olika standardregimer hos 31 patienter med NSCLC (gemcitabin/cisplatin) och 31 patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel), samt monoterapi hos patienter i sen fas (www.clinicaltrials.gov). Fas I-monoterapidata från 22 patienter presenterades vid ASCO 2019 och visade en god säkerhet, där infusionsrelaterad reaktion var den vanligaste biverkningen. Dessutom minskade biomarkörerna IL6 och CRP med behandlingen och 9 av 21 patienter hade stabil sjukdom. Positiva interimdata från kombinationsterapierna presenterades i december 2019. En fas I-studie som undersöker CAN04 i kombination med en immunkontrollhämmare planeras att starta H1 2020.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande, och informationen häri, i enlighet med tillämpliga regler i den relevanta jurisdiktionen. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Cantargia i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande identifierar eller redogör inte för de direkta eller indirekta risker som kan vara förknippade med en investering i de Nya Aktierna.

Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Emissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Joint Bookrunners. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte under några omständigheter enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller del av ett erbjudande, om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Israel, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där sådana åtgärder är föremål för legala restriktioner eller kräver ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepappersrättsliga lagar och regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i (EU) förordning 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon behörig myndighet i någon jurisdiktion. Cantargia har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har upprättats eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen i syfte att lämna ett erbjudande till allmänheten. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Order”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Order (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de Nya Aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att de Nya Aktierna är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på de Nya Aktierna kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, de Nya Aktierna inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i de Nya Aktierna endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Emissionen. Det noteras vidare att, oaktat Målmarknadsbedömningen, Joint Bookrunners endast kommer att söka investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende de Nya Aktierna.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende de Nya Aktierna samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar och mål avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt, inklusive såvitt avser utsikterna för läkemedel och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller vara korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och åtar sig vidare inte något ansvar för den framtida riktigheten av de uppfattningar som uttrycks i detta pressmeddelande, eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande i syfte att återspegla efterföljande händelser. Du bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan förvarning. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

[1] Teckningskursen motsvarar det volymviktade genomsnittspriset för de senaste 20 handelsdagarna samt en rabatt om 6 procent till stängningskursen per den 19 februari 2020.

[2] Röståtaganden motsvarar cirka 40 procent av de utestående aktierna, inklusive de 7 280 439 ytterligare aktierna som getts ut som en del av den Riktade Emissionen som beslutades med stöd av bemyndigandet från årsstämman.