Cantargia tillförs 232 Mkr efter avslutade nyemissioner

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen för Cantargia AB (publ) (”Cantargia” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i de nyemissioner som godkändes av den extra bolagsstämman den 27 november 2017. 

Resultatet för Cantargias riktade nyemission visar att samtliga 14 865 000 aktier tecknats av bland andra Första AP-fonden, Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder och Nordic Cross.

Därutöver visar sammanräkningen i Cantargias företrädesemission att 14 453 454 aktier, motsvarande cirka 75,1 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Vidare har anmälningar om teckning utan stöd av teckningsrätter om ytterligare 376 768 aktier inkommit, motsvarande cirka 2,0 procent av emissionen. Resterande del av emissionen, motsvarande 4 415 082 aktier och 22,9 procent av emissionen, har tilldelats emissionsgaranterna. De aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har tilldelats i enlighet med de principer som anges i prospektet avseende företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning skickas endast till dem som erhållit tilldelning.

”Det är mycket positivt att Cantargia nu tillförs ett betydande kapitaltillskott som gör det möjligt för oss att expandera det kliniska utvecklingsprogrammet för CAN04 samt även accelerera utvecklingen av CANxx. Vi lägger därmed grunden för flera värdeskapande aktiviteter under 2018 och framöver. Genom den riktade emissionen tillförs Cantargia flera institutionella investerare som stärker ägarbilden i Bolaget och jag vill passa på att hälsa dessa investerare och övriga nytillkommande investerare välkomna. Jag vill även tacka befintliga ägare för fortsatt förtroende”, säger Göran Forsberg, VD för Cantargia.

Genom emissionerna tillförs Cantargia cirka 232 miljoner kronor före emissionskostnader och Bolagets aktiekapital ökar med totalt 2 728 824,32 kronor till 5 294 864,96 kronor. Det totala antalet aktier i Cantargia ökar med 34 110 304 till 66 185 812. De nya aktier som tecknats i företrädesemissionen beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North omkring den 4 januari 2018.

För ytterligare information om nyemissionerna hänvisas till Cantargias pressmeddelande den 9 november 2017.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com
Om Cantargia

Cantargia AB (publ), org.nr. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, kommer att undersökas i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt focus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com .

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Cantargia och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet för företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Cantargia har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende värdepapperna i företrädesemissionen i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet rörande företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Cantargias aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.