Catena har framgångsrikt genomfört sin första emission av gröna obligationer

Catena har, inom ramen för det MTN-program som etablerats i maj 2021, emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationslån om totalt 1,4 miljarder med en löptid om fyra år.

2021-06-09 kl.08.30  

Obligationslånen fördelar sig på ett fast lån uppgående till 450 MSEK med räntevillkor MS +1,35 procent och ett rörligt lån uppgående till 950 MSEK med räntevillkor 3-månaders STIBOR +1,35 procent. Båda lånen har en löptid om fyra år med slutförfall den 16 juni 2025. Emissionslikviden kommer att användas i enlighet med Catenas gröna ramverk.

– Det känns mycket positivt att vi nu genomför en första emission inom Catenas nyligen etablerade MTN-program och att vi dessutom kan konstatera ett stort intresse för att investera i våra gröna obligationer, säger Peter Andersson, Finanschef på Catena.

Swedbank, SEB och Danske Bank har varit finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen, medan Glimstedt har varit legal rådgivare.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Andersson, Finanschef, Tel. 0730-70 22 44 peter.andersson@catenafastigheter.se
David Silvesjö, IR/Finanscontroller, Tel 0730-70 22 22 david.silvesjo@catenafastigheter.se
Sofie Bennsten vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41 sofie.bennsten@catenafastigheter.se
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter

 

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid ovan angiven tidpunkt.

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 20 602,0 Mkr per den 31 mars 2021. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.