Catena Media beslutar om riktad nyemission av aktier såsom betalning för förvärvade tillgångar i april 2018

Styrelsen i Catena Media plc (“Catena Media” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande i Bolagets bolagsordning och i enlighet med pressmeddelande från den 13 april 2018, beslutat om en riktad nyemission om 170 221 aktier till en teckningskurs om 120,97 SEK per aktie, såsom betalning av del av köpeskillingen för förvärvade tillgångar i ParisSportifs.com  

Den 13 april 2018 offentliggjorde Bolaget att det hade förvärvat tillgångar i ParisSportifs.com, samt att 2,0 miljoner EUR av köpeskillingen kunde erläggas i form av nyemitterade aktier i Catena Media plc. Mot bakgrund av det föregående har styrelsen i Bolaget, med stöd av bemyndigande i Bolagets bolagsordning, beslutat om en riktad nyemission om 170 221 aktier till säljaren av tillgångarna.

Teckningskursen uppgår till 120,97 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Catena Medias aktie på Nasdaq Stockholm under en period om 30 handelsdagar fram till och med den 12 april 2018. Såsom tidigare kommunicerats kommer aktierna att omfattas av en inlåsningsperiod om sex månader från och med slutdatum för affären.  

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Catena Media med 170 221 aktier från 54 391 469 aktier till

54 561 690 aktier och aktiekapitalet ökar med 255 EUR från 81,587 EUR till 81,842 EUR.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Persson Ekdahl, tf. VD, Catena Media plc
Tel: +46 706 91 43 43, E-post: henrik.persson@catenamedia.com 

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc 
Tel: +46 700 81 81 17, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018, kl. 20:30 CET.

Om Catena Media

Catena Media förser företag med högkvalitativ kundanskaffning online, s.k. lead generation. Genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv har Catena Media sedan starten 2012 etablerat en ledande marknadsposition med ca 300 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige och Malta (HK). Den totala omsättningen 2017 uppgick till 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information: www.catenamedia.com