Catena Media beslutar om riktad nyemission som betalning för tillgångar kontrakterade i maj 2017 samt juni 2018

Styrelsen för Catena Media plc (”Catena Media” eller “bolaget”) har, enligt ett bemyndigande i bolagsordningen och i enlighet med de pressmeddelanden som utfärdats den 23 maj 2017 och den 13 juni 2018, beslutat att genomföra en riktad nyemission om totalt 271 722 aktier.

Den 23 maj 2017 offentliggjorde bolaget att det ingått avtal med New Casinos Ltd., och relaterade affiliate-tillgångar och att högst 50 procent av den maximala tilläggsköpeskillingen om 4,250 miljoner EUR kunde erläggas i form av nyemitterade aktier i Catena Media plc., baserat på resultatet under en tolvmånadersperiod. Den faktiska tilläggsköpeskillingen uppgick till 3,750 miljoner EUR under tolvmånadersperioden från och med transaktionens genomförandedatum. Av denna anledning har bolagets styrelse enligt det bemyndigande som framgår av bolagsordningen beslutat att genomföra en riktad nyemission om 144 282 aktier till tillgångarnas säljare. Teckningskursen uppgår till 133,33 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Catena Media-aktien på Nasdaq Stockholm under en period på 30 dagar till och med den 29 maj 2018. Dessa aktier kommer inte att vara föremål för någon ytterligare lock-up period.

Den 13 juni 2018 offentliggjorde bolaget att det förvärvat tillgångar i Hammerstone Inc. och att 2,0 miljoner USD av köpeskillingen skulle erläggas i form av nyemitterade aktier i Catena Media plc. I linje med detta har bolagets styrelse, i enlighet med bemyndigandet i bolagsordningen, beslutat att genomföra en riktad nyemission på 127 440 aktier till säljaren av tillgångarna. Teckningskursen uppgår till 137,32 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Catena Media-aktien på Nasdaq Stockholm under en period på 30 dagar till och med den 8 juni 2018. Som tidigare meddelats kommer aktierna kommer att vara föremål för en lock-up period på tolv månader från och med transaktionens genomförandedatum.

I och med dessa emissioner ökar antalet aktier i Catena Media med totalt 271 722 aktier, från 55 288 205 aktier till 55 559 927 aktier, och aktiekapitalet ökar med 408 EUR från 82 932 EUR till 83 340 EUR.

För ytterligare information, kontakta:

Per Hellberg, CEO, Catena Media plc
Tel: +46 709 10 74 10, E-post: per.hellberg@catenamedia.com

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc Tel: +46 700 81 81 17, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl. 16:30 CET.

Om Catena Media

Catena Media förser företag med högkvalitativ kundanskaffning online, s.k. lead generation. Genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv har Catena Media sedan starten 2012 etablerat en ledande marknadsposition med ca 300 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige och Malta (HK). Den totala omsättningen 2017 uppgick till 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information:www.catenamedia.com