Cell Impact offentliggör slutgiltigt utfall i bolagets delvis garanterade företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I CELL IMPACT AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Cell Impact AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CI) (“Cell Impact” eller “Bolaget”) offentliggör idag slutgiltigt utfall i Bolagets företrädesemission (”Företrädesemissionen”) som är täckt upp till cirka 85 procent genom en kombination av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Det slutgiltiga utfallet visar att 50 681 027 Units, motsvarande cirka 67 procent av erbjudna Units, har tecknats med stöd av uniträtter i Företrädesemissionen. Därtill har anmälningar för teckning av 2 415 237 Units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 3 procent av erbjudna Units, mottagits. Tillsammans motsvarar teckning med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter cirka 70 procent av erbjudna Units. Därmed kommer garantiåtaganden om 11 356 624 Units, motsvarande cirka 15 procent av erbjudna Units, att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 129 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Den 8 november 2023 tillkännagav Cell Impact att styrelsen, med stöd av bemyndigandet lämnat av extra bolagsstämman den 3 november 2023, hade beslutat om en företrädesemission av Units, bestående av nya aktier och teckningsoptioner, om upp till cirka 152 MSEK. Företrädesemissionen är täckt upp till cirka 85 procent genom en kombination av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Slutgiltigt utfall
Företrädesemissionen uppgick till högst 75 826 928 Units, varav 50 681 027 Units, motsvarande cirka 67 procent av erbjudna Units, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 2 415 237 Units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 3 procent av erbjudna Units. Företrädesemissionen är således tecknad till cirka 70 procent av erbjudna Units med och utan stöd av uniträtter. Garantiåtaganden om 11 356 624 Units, motsvarande cirka 15 procent av erbjudna Units, kommer att utnyttjas. Sista dag för handel med betalda tecknade Units (BTU:er) beräknas att vara den 12 december 2023. Handel med de nya aktierna och teckningsoptionerna tecknade med och utan uniträtter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring den 18 december 2023.

Meddelande om tilldelning
De som har tecknat Units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas Units i enlighet med de principer som anges i prospektet publicerat den 15 november 2023. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat Units utan uniträtter förväntas distribueras den 6 december 2023. Tecknade och tilldelade Units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats Units kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Cell Impact öka med 515 623 104, från 75 826 928 till 591 450 032 och aktiekapitalet öka med cirka 59 686 546,78 SEK, från cirka 8 777 433,46 SEK till cirka 68 463 980,24 SEK.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2023/2024 (TO2) som omfattas av Företrädesemissionen kan antalet aktier öka med upp till ytterligare 128 905 776, från 591 450 032 till 720 355 808, och aktiekapitalet kan öka med upp till ytterligare cirka 14 921 636,70 SEK, från cirka 68 463 980,24 SEK till cirka 83 385 616,93 SEK, under förutsättning att samtliga teckningsoptioner nyttjas.

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen har Bolaget anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner samt Pareto Securities AB som Joint Bookrunner. Advokatfirman Vinge agerar legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie företräder Sole Clobal Coordinator och Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cell Impact AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Cell Impact AB (publ) eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt har upprättats av Bolaget, granskats och godkänts av Finansinspektionen och publicerats på Bolagets hemsida.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller genomföra något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten eller andra i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

För mer information, vänligen kontakta:
Pär Teike
CEO och IR-kontakt, Cell Impact AB  (publ)
+46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com 

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller och elektrolysörer. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor mer skalbart och kostnadseffektivt, jämfört med konventionella formningsmetoder. Cell Impact Forming är en miljövänlig formningsteknik som inte använder något vatten och väldigt lite el. Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA).