Cell Impact tillförs ytterligare 38,4 MSEK genom lösen av teckningsoptioner

Cell Impact (Nasdaq First North GM: CI B) genomförde under andra kvartalet 2019 en företrädesemission i form av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO 1 B pågick under perioden 1 juni 2020 till 15 juni 2020 och har således avslutats. Totalt nyttjades 6 393 402 TO 1 B för teckning, innebärande en nyttjandegrad om ca 98 procent.

Teckningskursen för B-aktien var 6,00 SEK per aktie och genom de nyttjade teckningsoptionerna tillförs Cell Impact därmed cirka 38,4 MSEK före emissionskostnader.

– Det är glädjande att resultatet blev så positivt. Det innebär att vi nu kan öka takten i utvecklingen av Cell Impact och därmed stärka vår position i den växande vätgasekonomin, säger Pär Teike, vd för Cell Impact.

Antal aktier och aktiekapital

Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet B-aktier i Cell Impact med 6 393 402 B-aktier, från 45 230 861 till 51 624 263 B-aktier. Aktiekapitalet ökar med cirka 740 075,62 SEK, från cirka 5 260 962,14 SEK, till cirka 6 001 037,76 SEK.

För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några teckningsoptioner, uppgår utspädningen till cirka 12,33 procent.

Leverans av nya aktier

De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (IA). Därefter kommer de att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart omkring vecka 27 2020.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB var finansiell rådgivare, Advokatfirman Wåhlin AB car juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB var emissionsinstitut i samband med optionsinlösen.

För mer information, vänligen kontakta:

Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance, +46 8 440 56 40  otto.rydbeck@stockholmcorp.se
Stefan Axellie, ekonomichef Cell Impact, +46 70-343 46 55 eller stefan.axellie@cellimpact.com.

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.
Cell Impact är noterat pa Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB ar bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller
info@fnca.se.

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 39 M&A-rådgivare och investmentbanker i 40 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se