Rizzo Group genomför en riktad nyemission om 4 000 000 nya aktier av serie B till Nino Scalamandre för Global Corporate Finances räkning

STOCKHOLM (14 december 2021) Styrelsen i Rizzo Group AB (publ) (”Rizzo Group” eller ”Bolaget”) har idag den 14 december 2021, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman som hölls den 23 juni 2021, beslutat att genomföra en riktad nyemission till Nino Scalamandre Global Corporate Finance Inc. (”GCF”)s räkning om 4 000 000 nya aktier av serie B till en teckningskurs om 0,8036614 kronor per aktie. Priset för aktierna har, i enlighet med investeringsavtalet och vad som har kommunicerats i pressmeddelande den 8 december 2021, beräknats till 91 procent av det lägsta beräknade volymviktade genomsnittspriset på Nasdaq Stockholm under en period om tre handelsdagar räknat från och med dagen efter påkallandet av investeringstranchen den 8 december 2021. Den första investeringstranchen omfattar även en del av avgiften som Rizzo Group är skyldig att betala till GCF under investeringsavtalet, vilken för den första tranchen uppgår till 726 408 SEK (motsvararande en tredjedel av fyra procent av GCF:s totala investeringsåtagande om 6 000 000 USD).

Den riktade nyemissionen genomförs på grund av att Bolaget påkallat en investeringstranche enligt tilläggsavtalet uppgående till 4 000 000 aktier av serie B, vilket kommunicerades genom pressmeddelande den 8 december 2021.

Information om investeringsavtalet såväl som tilläggsavtalet med GCF har kommunicerats till marknaden via ett pressmeddelande den 27 maj 2021 respektive den 3 december 2021. Investeringsavtalet har godkänts på bolagsstämma i Bolaget den 23 juni 2021.

Efter registreringen av nyemissionen enligt ovan uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 130 513 574, varav 30 utgör aktier av serie A, 130 445 736 utgör aktier av serie B och 67 808 utgör aktier av serie C.

För vidare information, vänligen kontakta:
Lars Fins, VD och Koncernchef, tel: +46 (0)8 508 99 200, lars.fins@rizzogroup.se
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, anders.arverud@rizzogroup.se

Om Rizzo Group

Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 94 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 257 medarbetare (heltidstjänster).

För mer information, besök www.rizzogroup.se

Rizzo Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se