CHOSA Oncology AB presenterar kliniska fas 2-resultat av LiPlaCis och dess Drug Response Predictor-test vid ASCO 2023

CHOSA Oncology AB publicerar idag resultat från den prospektiva fas 2-studien av LiPlaCis® (en liposomal formulering av cisplatin) i tidigare tungt behandlade patienter med metastaserad bröstcancer, då sammanfattningen (abstract) släpps på ASCOs webbplats den 25 maj 2023, kl. 17:00 (ET) / 23:00 CET (se en länk till ASCOs hemsida nedan). Denna patientgrupp testades med det diagnostiska verktyget Drug Response Prediction (DRP®), som är en 205 mRNA-biomarkörsignatur, som bedömer om patienten sannolikt kommer att svara på cisplatinbehandling – eller inte. Resultaten visar att patienter som får höga poäng i DRP-avläsningen (DRP 80+) är de som svarar bäst och visar 2,5 gånger längre median PFS (Progression Free Survival).

VD Peter Buhl kommenterar: “Jag är väldigt stolt och glad över att presentera dessa utmärkta resultat, som visar vår förmåga att identifiera och välja ut patienter som kommer att dra nytta av behandling med vårt cancerläkemedel, LiPlaCis®. LiPlaCis är en ny formulering av cisplatin, och vår tumörgentest, som används för att förutsäga vilka individer som kommer att svara positivt på det platinabaserade läkemedlet, har visat tydlig effekt hos tungt behandlade bröstcancerpatienter. Detta stödjer ytterligare tidigare data som tyder på att testet också är mycket effektivt för att identifiera lungcancerpatienter som kandra nytta av cisplatin.”

Denna metastaserande bröstcancergrupp, som har fått flera andra behandlingar tidigare, utgör en stor utmaning eftersom de kan ha utvecklat “behandlingsresistens”. Många gånger skulle läkare vilja välja cisplatinbehandling, men väljer bort detta eftersom det har en stark biverkningsprofil. Resultat från denna prospektiva och prediktiva studie visar att DRP kan underlätta beslutsprocessen för läkaren när cisplatinbehandling kan vara aktuell. Med hjälp av DRP har läkaren ett bättre beslutsunderlag, det är billigare för vården att ge rätt behandling i rätt tid och framför allt en fördel för patienten.

Data från den aktuella studien pekar mot en ny behandlingsmöjlighet för 20 % av de tungt förbehandlade bröstcancerpatienterna med metastaserande sjukdom. I studien hade patienterna fått i median 6,6 behandlingar för sin sjukdom innan de fick LiPlaCis, och de hade inte några behandlingsalternativ. Vi tror att en ökning av progressionsfri överlevnad (PFS) med 250 % av de känsliga 20 % ger ett potentiellt behandlings genombrott och en väg för LiPlaCis-godkännande.

De aktuella resultaten pekar också på andra möjligheter. Vi tror att det på samma sätt är mycket troligt att det finns en stor eller liten del av patienter med tidig lung- och bröstcancer som kan dra nytta av precisionsanvändningen av cisplatin.

Här nedan är resultaten i sammanfattning – mer information kan hittas på ASCOs webbplats (följ länken nedan) och kommer att presenteras vid en postersession på ASCO-konferensen den 3 juni 2023.

Total DRP80- DRP80+ p-value2
N 37 21 16
Tumör repons ORR 4 (10.8%) 0 (0%) 4 (25.0%) 0.0276
CBR 8 (21.6%) 2 (9.5%) 6 (37.5%) 0.0554
PFS (i veckor) median [95%CI] 15 [7,24] 8 [6,23] 19 [13,30] 0.155
OS (i veckor) median [95%CI] 50 [33,60] 44 [21,60] 56 [17,62] 0.554

37 patienter med metastaserad bröstcancer hade fått en median av 7 tidigare behandlingslinjer innan de behandlades med LiPlaCis. En DRP-poäng >80 % (DRP80+) skilde väl mellan svarande och icke-svarande patienter på liposomalt cisplatin. Alla fyra partiella minskningar i studien var i DRP80+-gruppen, och andra viktiga effektmått var till förmån för DRP80+ jämfört med de lägre poängen (DRP80-).

DRP®´s äganderätt och registrerade varumärke tillhör Allarity Therapeutics (Nasdaq:ALLR). Dessa data kommer från en klinisk studie som tidigare bedrivits av Allarity (tidigare Oncology Venture). CHOSA Oncology AB har licensierat världsomspännande rättigheter till LiPlaCis® och dess diagnosverktyg DRP® (tillsammans kallad iCIP™) från Allarity Therapeutics Inc.

Länk till ASCOs webbplats för elektroniska abstracts: https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/226582

Abstract-nummer och titel: 3130;  Predictive biomarker for cisplatin in prospective phase 2 of liposomal cisplatin in metastatic breast cancer
Session: Developmental Therapeutics—Molecularly Targeted Agents and Tumor Biology

Poster tavla: 328
Datum och tid: lördag 3 juni 2023; 8:00-11:00 CDT
Presentatör: Peter Buhl Jensen

Denna information är sådan som Chosa Oncology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-25 23:01 CET.

För ytterligare information kontakta:
Peter Buhl Jensen, VD

pbj@buhloncology.com

+ 45 21 60 89 22

CHOSA i korthet
CHOSA Oncology AB är ett onkologiskt bioteknikföretag som leds av ett erfaret internationellt team med specialister inom onkologi, läkemedelsutveckling, genomföra kliniska prövningar, regulatorisk expertis samt affärsutveckling. CHOSA avser att ingå avtal om partnerskap eller utlicensiering av iCIP™

Om iCIP™ – LiPlaCis® och DRP® tillsammans
CHOSA fokuserar på sent stadium av klinisk utveckling av iCIP™ (LiPlaCis® och dess diagnostikverktyg DRP®) som CHOSA har världsomspännande rättigheter till. Cisplatin DRP är det enda beprövade testet för att förutse och därigenom välja vem som ska behandlas och vilken patient som kommer att dra mest nytta av cisplatin-behandlingen. I huvudsak kombinerar iCIP™ identifieringen av patienter som kommer att dra nytta av cisplatinbehandling med förmågan att behandla dem med bättre effekt och mindre biverkningar.
Bröstcancer: CHOSA har starka kliniska fas 2b-data i metastaserad bröstcancer, som visar att patienter som valts ut av DRP® svarade bättre på behandlingen; har längre progressionsfri överlevnad; och kanske till och med en totalt sett längre överlevnad än de patienter som identifierades som osannolikt att svara bra på behandlingen.
Lungcancer: Cisplatin-DRP har tidigare visat sin förmåga att förutse värdet av cisplatinbehandling vid lungcancer. Cisplatinbehandling efter operation är en standard som tydligt ökar botandet av lungcancer, men inte alltid, och tills nu vet inte läkarna vem som kommer att ha nytta av cisplatin och vem som borde ha något annat. Det är här cisplatin DRP kan spela en avgörande roll.

Cisplatin DRP validerades i en blindad retrospektiv studie i två lungcancerpatientkohorter som fick cisplatin efter operation för att döda kvarvarande tumörceller. Således hade patienter med de 10 % högsta poängen en 3-årsöverlevnad på 90 % medan patienterna med de lägsta 10 % poängen hade mycket lägre överlevnad med endast 40 % som överlevde 3 år1.

1)  Buhl et al PLOS One doi: 10.1371/journal.pone0194609
DRP® är ett registrerat varumärke som tillhör Allarity Therapeutics, Inc. och används under licens beviljad till CHOSA Oncology.
LiPlaCis är inlicensierad från Allarity Therapeutics Ltd (tidigare Oncology Venture ApS) och LiPlasome Pharma ApS.