ChromoGenics nyemission om 77,7 MSEK fulltecknad

ChromoGenics AB (publ) tillförs 77,7 MSEK i samband med den nu avslutade företrädesemissionen och säkrar därmed finansiering inför bolagets satsning på fortsatt expansion

Utfall i företrädesemissionen
69.646.555 aktier, motsvarande ca 54 % av emissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. 59.920.430 aktier, motsvarande ca 46 % av emissionen tecknades utan stöd av teckningsrätter. Ingen tilldelning har skett till garantikonsortiet.

Sammanlagt tillförs bolaget ca 77,7 MSEK före emissionskostnader.

Genom emissionen ökar bolagets aktiekapital till 34.551.196 SEK. Antalet aktier i bolaget ökar med 129.556.985, vilket innebär att det totala antalet aktier och röster i bolaget därefter uppgår till 172.755.980.

Handel med BTA och leverans av nya aktier
Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske under senare delen av mars 2019. Leverans av nya aktier kommer ske snarast efter att emissionen är registrerad. De nyemitterade aktierna kommer därefter att tas upp till handel på Nasdaq First North.

Rådgivare
Finansiell rådgivare till ChromoGenics i samband med Företrädesemissionen är G&W Fondkommission. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Lindahl KB.

Kontakt:

Jerker Lundgren, VD
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 februari 2019 kl 17:10 CET.

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  www.chromogenics.com