ChromoGenics offentliggör prospekt avseende företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen i ChromoGenics AB (publ), org. nr. 556630-1809, beslutade den 17 december 2018 om en företrädesemission av nya aktier (”Företrädesemissionen”). Beslutet godkändes vid extra bolagsstämma den 17 januari 2019. Prospektet avseende Företrädesemissionen har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen och kommer inom kort att hållas tillgängligt på ChromoGenics hemsida www.chromogenics.com, och på G&W Fondkommissions hemsida www.gwkapital.se.

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Genom företrädesemissionen kan ChromoGenics aktiekapital öka med högst 25 913 397,00 kronor genom utgivande av högst 129 566 985 aktier.
  • Den som på avstämningsdagen den 24 januari 2019 är aktieägare i ChromoGenics har företrädesrätt att teckna aktier i emissionen, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 0,60 kr per aktie.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 77,7 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningsperioden löper under perioden den 28 januari – 15 februari 2019.
  • Handel med teckningsrätter pågår under perioden den 28 januari – 13 februari 2019.
  • Företrädesemissionen är garanterad till 78 procent, varav 3 procent avser teckningsförbindelser och 75 procent avser garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtaganden.

Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas en informationsfolder och emissionsredovisning från Euroclear med förtryckt inbetalningsavi. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller ingen emissionsredovisning. För förvaltarregistrerade aktieägare ska teckning och betalning ske i enlighet med anvisning från respektive bank eller annan förvaltare.

Företrädesemissionens utfall kommer att offentliggöras genom pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring den 18 februari 2019.

Rådgivare
Finansiell rådgivare till ChromoGenics i samband med företrädesemissionen är G&W Fondkommission. Legal rådgivare till bolaget är Advokatfirman Lindahl KB.

Kontakt
Jerker Lundgren, VD
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 januari 2019 kl. 15:30 CET.

VIKTIG INFORMATION

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av ChromoGenics AB (publ).

Detta meddelande och den information som det innehåller lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

I de EES-medlemsstater, annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, “Prospektdirektivet”), riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och den information som dokumentet innehåller, enbart till personer som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Ett erbjudande av värdepapper enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte prospekt enligt Prospektsdirektivet. Investerare bör inte investera i några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i nämnda prospekt.

Detta meddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. www.chromogenics.com