Colabitoil förutser lägre resultat än tidigare förväntat

Colabitoil Sweden AB  kommer inte att kunna nå uppställda lönsamhetsmål för 2018 och justerar därför ner resultatprognosen för helåret 2018 till svagt positivt.

Externa faktorer under första halvåret påverkar Colabitoils resultat negativt. Colabitoil har en betydande del av sina kunder inom skogs- och virkesindustrin. Under april månad var det en kraftig snösmältning i Mellansverige och Norrland, vilket i stor utsträckning omöjliggjorde transporter och arbete i dessa branscher. Under sommaren, med start i juni, har det rått svår torka i samma område, och detta har på samma sätt gjort att allt arbete med maskiner i skogen har ställts in, för att minimera riskerna för bränder. Tillsammantaget har detta haft konsekvenser för Colabitoils leveranser under andra kvartalet och en bit in i augusti.

Vidare har resultatet i kvartal två belastats med kostnader för teckningsoptionsprogram, 2 miljoner kronor och nedskrivning av värdet av anläggningstillgångar med 3 miljoner kronor.

– Samtidigt som externa faktorer påverkat oss negativt och resultatet belastats av kostnader av engångskaraktär har våra åtgärder för att öka försäljningen resulterat i en fortsatt god kundtillströmning och marknadstillväxt under året och vi ser positivt utvecklingen av verksamheten under hösten och resterande del av 2018, säger VD Jan Nordlöf.

Sammantaget justerar Colabitoil ner sin resultatprognos för helåret 2018 från 20 MSEK till ett svagt positivt resultat före kostnader av engångskaraktär. All övrig information som är relaterad till det andra kvartalet 2018 kommer att presenteras vid Colabitoils kvartalsrapport den 23 augusti 2018.

För mer information:
Jan Nordlöf, CEO, Colabitoil AB,  jan.nordlof@colabitoil.com  +46 771 185 961
Daniel Arenholm, Communications, Colabitoil AB, daniel.arenholm@colabitoil.com  +46 771 185 965
Ulf Fredrixon, CFO Colabitoil AB, ulf.fredrixon@colabitoil.com  +46 771 185 969

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är noterade på AktieTorget (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Företaget leder utvecklingen av HVO diesel i Sverige och uppför nu Sveriges första pilotanläggning för tillverkning av miljödiesel framställt av vegetabilisk olja. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information besök www.colabitoil.com