Colabitoil Sweden AB ska genomgå en ny noteringsprövning och kommer fortsatt handlas på observationslistan

/Colabitoil Sweden AB will be subject to a new listing process and will continue to be traded on Spotlight’s observation list

(for English version see below)

Aktierna i Colabitoil Sweden AB (”Colabitoil” eller ”Bolaget”) är sedan den 20 juli 2020 observationsnoterade efter att Bolaget den 20 juli 2020 offentliggjorde pressmeddelandena ”Colabitoil genomför strukturaffär med Smart Energy Sweden Group AB” och ”Colabitoil förvärvar aktiepost i Smart Energy Sweden Group AB”. Spotlight bedömde därav att Bolaget genomgick en väsentlig förändring.

Bolaget har därefter, den 21 augusti 2020, offentliggjort pressmeddelandet ”Colabitoil förvärvar Norrsundets Hamn AB”.

Mot bakgrund av ovanstående information bedömer Spotlight vid en samlad bedömning att Colabitoil genomgår en genomgripande förändring och har därför, i enlighet med gällande Regelverk, beslutat att Bolaget ska genomgå en ny noteringsprövning som villkor för Bolagets fortsatta notering. Syftet med noteringsprövningen är att säkerställa att Bolaget uppfyller samtliga noteringskrav.

Under noteringsprövningen sker handeln i Colabitoils aktier på observationslistan enligt gällande Regelverk, med målet att så snart som möjligt, om noteringsprövningen godkänns, flyttas till den ordinarie listan. I det fall Bolaget inte kommer att kunna uppfylla noteringskraven kommer Spotlight att besluta om avnotering.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post:
issuer@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight
Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns cirka 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

Press release 2020-11-09

Colabitoil Sweden AB will be subject to a new listing process and will continue to be traded on Spotlight’s observation list

The shares in Colabitoil Sweden AB (”Colabitoil” or ”the Company”) are since July 20, 2020 traded on Spotlight´s observation list due to the fact that, the Company has announced the press releases “Colabitoil genomför strukturaffär med Smart Energy Sweden Group AB” and ”Colabitoil förvärvar aktiepost i Smart Energy Sweden Group AB”. In reference to the information, Spotlight considered that the Company was undergoing a far-reaching change in the business of the Company.

The Company has thereafter, on August 21, 2020, announced the press release ”Colabitoil förvärvar Norrsundets Hamn AB”.

With reference to the disclosed information, Spotlight consider that Colabitoil is undergoing a far-reaching change in the business of the Company. In accordance with the current rules, Spotlight has therefore decided that the Company will be subject to a new listing process. The reason for the new listing process is to ensure that the Company fulfil all the terms in the listing requirements.

During the listing process, Colabitoil’s shares will continue to be traded on Spotlight’s observation list, in accordance with the Rulebook. Spotlight will, given approval of the listing process, work towards a transfer to the ordinary list. If the Company is not able to fulfil the terms in the listing agreement Spotlight will delist the Company.

Spotlight Stock Market
+ 46 8-511 68 000
E-mail:
issuer@spotlightstockmarket.com

About Spotlight
Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are approximately 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com