CTEK avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

 

CTEK AB (”CTEK” eller ”Bolaget”), den ledande globala leverantören av premiumbatteriladdare och Sveriges näst största leverantör av laddare och tillbehör för elfordonsladdning under 2020, offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en notering av sina aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”). Erbjudandet förväntas omfatta nya aktier emitterade av CTEK och befintliga aktier i Bolaget som erbjuds av de Säljande Aktieägarna (definierade nedan).

CTEKs styrelse och Bolagets huvudägare, Altor Fund III (”Altor”), har gjort bedömningen att en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm kommer att stödja nästa steg i utvecklingen mot Bolagets mål. En notering kommer att stärka Bolagets profil genom ökad uppmärksamhet och varumärkeskännedom bland befintliga och potentiella kunder, investerare och andra parter, samt ökar förmågan att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare och nyckelpersoner. Noteringen kommer även att ge CTEK tillgång till svenska och internationella kapitalmarknader. Därutöver möjliggör Erbjudandet för nya aktieägare att vara en del av nästa fas i CTEKs expansion och utveckling. Erbjudandet förväntas bestå av nyemitterade aktier såväl som befintliga aktier, vilka erbjuds av huvudägaren Altor samt aktieägaren Faustina (de "Säljande Aktieägarna").

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har bedömt att CTEK uppfyller gällande noteringskrav och kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm under förutsättning att vissa sedvanliga villkor uppfylls, däribland att Bolaget inkommer med en sådan ansökan och att spridningskravet för Bolagets aktie är uppfyllt. Beroende på marknadsförhållanden förväntas Erbjudandet och noteringen att genomföras under andra halvåret 2021.

Jon Lind, VD för CTEK:

”CTEK har etablerat sig som den ledande globala leverantören av premiumbatteriladdare och var under 2020 Sveriges näst största leverantör av laddare och tillbehör för elfordonsladdning. Jag är stolt över vad CTEKs organisation har åstadkommit och vår strävan att hela tiden sätta kunden i centrum och leverera ett högt kundvärde. Det görs genom naturlig innovationskraft och passion. Vi har byggt ett enastående nätverk inom detaljhandeln, relationer med över 50 biltillverkare och mer nyligen kundrelationer med fastighetsägare och andra som söker kvalitativa lösningar för elfordonsladdning. Med allt detta på plats, har vi bara påbörjat förverkligandet av vår fulla potential. Vi ser ljust på framtiden baserat på vår mycket konkurrenskraftiga produktportfölj, som vi fortsätter att investera i, samt den underliggande marknadstillväxten och de starka trender som talar för oss och vår industri. Det är mot denna bakgrund dags att ta nästa steg på vår resa. En notering kommer att ytterligare stärka vår profil och varumärkeskännedom samtidigt som vi ger nya aktieägare, inklusive våra medarbetare och kunder, möjligheten att följa med på vår fortsatta tillväxtresa."

Hans Stråberg, Styrelseordförande i CTEK:

”CTEK har en lång historik av lönsam tillväxt och hög innovativ produktexpertis. Bolaget har, med den verkställande ledningen ledd av Jon Lind som VD, redan åstadkommit imponerande mycket, men det finns fortfarande stora möjligheter att utveckla bolaget ännu mer. Genom premiumbatteriladdarna har CTEK bevisat hur man bygger globala partnerskap och kundrelationer. Det är en väldigt bra plattform för CTEK på vår fortsatta tillväxtresa in i segmentet för elfordon. En notering är ett logiskt och viktigt steg i bolagets utveckling och med Latour som ny huvudägare ser jag fram emot att, tillsammans med styrelse och ledning, fortsätta att utveckla CTEKs produkterbjudande, verksamhet samt varumärke men också att erbjuda en bredare grupp av aktieägare möjligheten att följa med på den här spännande resan.”

Stefan Linder, Partner på Altor Equity Partners AB och styrelseledamot i CTEK:

”CTEK har presterat mycket bra under vårt ägande och det är och har varit ett privilegium att arbeta och vara partner med Jon Lind och hans team. Sedan starten av vårt partnerskap har vi varit mycket imponerade av bolaget, ledningen och alla medarbetare. CTEK har marknadens ledande produkter av premiumbatteriladdare, men har en lika viktig roll att spela i den pågående elektrifieringen av fordonsflottan. Sedan 2011, då Altor kom in som huvudägare, har CTEK framgångsrikt förstärkt sitt varumärke och sin hållbarhetsprofil. Vi kan glädjas åt det intresse som visats från finansmarknaden för den här noteringen och att få in ännu en långsiktig ägare i Latour är en fördel för bolaget. Vi bedömer att detta nästa steg är rätt väg för bolaget för att ytterligare accelerera tillväxten.”

Erbjudandet i sammandrag

Om Bolaget väljer att genomföra noteringen kommer Erbjudandet att innefatta följande:

 • ett erbjudande till allmänheten i Sverige; och

 • ett erbjudande till institutionella investerare i Sverige och i utlandet.

Investment AB Latour har åtagit sig, förutsatt vissa villkor, att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande 31 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet till ett pris om 69 kronor per aktie. Åtagandet uppgår till ett belopp om 1 054 miljoner kronor och motsvarar ett värde på Bolagets aktier om 3 401 miljoner kronor efter Erbjudandet.Erbjudandet förväntas bestå av nyemitterade aktier såväl som befintliga aktier, vilka erbjuds av de Säljande Aktieägarna. Aktierna som erbjuds av de Säljande Aktieägarna förväntas också innefatta en mindre försäljning av befintliga aktier av och för andra aktieägare i Bolaget, inklusive styrelseledamöter och medlemmar av koncernledningen. Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att inkluderas i det prospekt som förväntas offentliggöras av Bolaget i samband med noteringen. Prospektet kommer, om det offentliggörs, finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.ctek.com, Carnegie Investment Bank ABs (publ) hemsida www.carnegie.se och Swedbank ABs (publ) hemsida www.swedbank.se.

CTEK i korthet

CTEK är den ledande globala leverantören av premiumbatteriladdare och Sveriges näst största leverantör av laddare och tillbehör för elfordonsladdning. Bolaget präglas av en stark innovationskultur och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla nya produkter anpassade efter kundernas behov. CTEK grundades 1997 i Vikmanshyttan och har numera försäljning i över 70 länder. Med en historia av innovation och teknikledarskap möter Bolaget proaktivt nya kundbehov genom att kontinuerligt utveckla dess innovativa produkterbjudande och verksamhet. Bolaget har genom sitt teknikledarskap etablerat starka och långvariga kundrelationer med bland annat över 50 av världens mest prestigefyllda fordonstillverkare. Utöver fordonstillverkare erbjuder Bolaget produkter till bland annat fordonsverkstäder, distributörer, återförsäljare, parkeringsplatser, laddoperatörer, fastighetsägare och privatpersoner.

Styrkor och konkurrensfördelar

 • CTEK är verksamt inom attraktiva och växande marknadssegment

 • CTEK har ett starkt, prisbelönt och globalt välkänt premiumvarumärke

 • CTEK är en innovativ teknikledare inom premiumbatteriladdare samt elfordonsladdare och tillbehör

 • CTEK har långvariga relationer med kunder och leverantörer

 • CTEKs varumärke och produkter är väl lämpade för onlineförsäljning

 • CTEK har en stark patentportfölj och en effektiv forsknings- och utvecklingsprocess

 • CTEK har en tydligt definierad hållbarhetsstrategi med konkreta initiativ

 • CTEK har en stark finansiell ställning med lång historik av lönsam tillväxt

 • CTEK har en välmeriterad styrelse och ledningsgrupp med omfattande och relevant erfarenhet

En mer omfattande beskrivning av Bolagets viktigaste styrkor och konkurrensfördelar kommer att inkluderas i det prospekt som förväntas att offentliggöras av CTEK.

Finansiell nyckelinformation

SEKm (om inte annat anges)

Jan-jun
2021
Jan-jun
2020
 
2020
2019 2018
Nettoomsättning 455,4 291,0 706,3 635,4 573,3
Justerad EBITA 104,7 43,3 126,0 122,5 130,2
  Justerad EBITA-marginal, % 23,0 14,9 17,8 19,3 22,7

CTEKs finansiella mål och utdelningspolicy

Inför noteringen på Nasdaq Stockholm har CTEKs styrelse antagit följande finansiella mål kopplade till Bolagets tillväxtstrategi: Omsättningstillväxt
CTEK har som mål att på årsbasis uppnå 2 miljarder kronor i nettoomsättning på medellång sikt där majoriteten av försäljningen förväntas utgöras av elfordonsladdare och tillbehör.
Lönsamhet
CTEK har som mål att uppnå en justerad EBITA-marginal över 25 procent på medellång sikt. Tillväxt i divisionen Energy & Facilities kan ha en påverkan på kort sikt.
Kapitalstruktur
Nettoskulden ska uppgå till mindre än 3.0x justerad EBITDA mätt på rullande tolv månader. Strategiska beslut såsom exempelvis förvärv kan ha en temporär påverkan på Bolagets skuldsättning.

Utdelningspolicy

CTEK investerar sina resurser i tillväxt och verksamhetsutveckling. Därtill är CTEKs målsättning att dela ut 30 procent av årets resultat till aktieägarna. Ovanstående finansiella mål och utdelningspolicy utgör framåtriktad information. De finansiella målen baseras på ett antal uppskattningar och antaganden relaterade till, bland annat, utvecklingen av CTEKs marknader, verksamhet, resultat och finansiella ställning och är föremål för risker och osäkerheter. Ledningsgruppens nyckelantaganden till stöd för de finansiella målen ovan kommer att beskrivas mer utförligt i prospektet som förväntas att offentliggöras av CTEK.

Om Altor

Altor har genom ett flertal fonder rest över 8,3 miljarder euro sedan starten i 2003. Fonderna har investerat över 5 miljarder euro i fler än 75 bolag. Altor är specialiserat på att investera i och utveckla medelstora bolag, huvudsakligen i Norden, genom aktivt ägande och långsiktigt värdeskapande genom tillväxt och operativa förbättringar. Exempel på nuvarande och tidigare innehav är Dustin, Eleda, Piab, Meltwater, RevolutionRace och Trioworld. Vänligen besök www.altor.com för mer information.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. Swedbank AB (publ) är Joint Bookrunner. Advokatfirman Vinge KB och Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP är legala rådgivare till Bolaget. Advokatfirman Cederquist KB är legal rådgivare till Joint Bookrunners. Sundling Wärn Partners AB är oberoende finansiell rådgivare till Bolaget. Viktig information

Detta pressmeddelande får ej publiceras, distribueras eller ges ut, direkt eller indirekt, inom eller till USA (inklusive dess territorium och ägor), Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är olaglig. Distributionen av detta pressmeddelande kan vara begränsad enligt lag i vissa jurisdiktioner och personer som mottar detta dokument eller annan information beskriven häri åläggs att informera sig om, och följa, alla sådana restriktioner. Eventuella överträdelser av dessa restriktioner kan utgöra brott mot värdepapperslagstiftning i varje sådan jurisdiktion. 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en uppmaning om att sälja eller investera i värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller uppmaning är olaglig. Inga åtgärder har vidtagits som skulle tillåta ett erbjudande av värdepapper eller där mottagande eller distribution av detta pressmeddelande kräver någon åtgärd för sådant syfte. Personer som mottar detta pressmeddelande åläggs att informera sig om, och följa, alla sådana restriktioner. 

Aktierna får inte erbjudas till allmänheten i någon jurisdiktion under omständigheter som kräver förberedelse eller registrering av ett prospekt eller erbjudandehandling relaterat till aktierna i sådan jurisdiktion. Ingen åtgärd har vidtagits av Bolaget eller de Säljande Aktieägarna som skulle tillåta ett erbjudande av aktier, mottagande eller distribution av detta pressmeddelande eller något annat erbjudande eller något material för offentliggörande relaterat till sådana värdepapper i sådan jurisdiktion där sådan åtgärd krävs. 
De värdepapper som beskrivs häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller annan värdepapperstillsynsmyndighet i någon stat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA (såsom definierat i Regulation S enligt Securities Act) med undantag för tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken detta dokument eller information här i utgör eller ingår i ett erbjudande om att sälja eller uppmanar att förvärva värdepapper i USA. Det kommer inte att erbjudas några värdepapper till allmänheten i USA. 

I medlemsstater inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EEA”) (var och en, ”Relevant Medlemsstat”) är detta pressmeddelande, och ett eventuellt erbjudande som görs därefter, enbart riktat till personer som utgör ”kvalificerade investerare” enligt UK Prospectus Regulation (”Kvalificerad investerare”). För dessa ändamål innebär ”Prospectus Regulation” Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG. 

I Storbritannien riktas detta pressmeddelande enbart till personer som utgör ’kvalificerad investerare’ i enlighet med definitionen av UK Prospectus Regulation och som (i) har professionell erfarenhet i ärenden relaterade till investeringar under artikel 19(5) i som vid var tid gällande Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2)(A) till (D) i Ordern, eller (iii) till vilka det på annat sätt lagligen kan kommuniceras. För dessa ändamål, avser benämningen ’UK Prospectus Regulation’ förordning EU 2017/1129 som utgör en del av nationell rätt i Storbritannien i enlighet med inhemsk lagstiftning, European (Withdrawal) Act 2018.

För mer information vänligen kontakta:

Niklas Alm, Investor Relations

Tel: +46 708 24 40 88

Email: Niklas.Alm@ctek.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2021 kl. 07.30 CET.

CTEK med huvudkontor i Vikmanshyttan i Dalarna är internationellt ledande inom batteriladdningslösningar, huvudsakligen för fordon.

Företaget utvecklar en rad olika produkter för fordonsbranschen, från 12V & 24V-laddare till laddningslösningar för elfordon.

Produkterna säljs via globala distributörer och återförsäljare, till fler än 50 av världens ledande fordonstillverkare samt genom laddningsoperatörer, fastighetsägare och andra organisationer för att ge tillgång till el-laddningsinfrastruktur.CTEK har en unik kultur baserad på en passion för innovation. Företaget har ett djupt rotat engagemang för att stötta övergången till en hållbar transportsektor, genom att leva efter branschledande ESG-standarder.

Fler artiklar om CTEK Sweden AB