Kallelse till extra bolagsstämma i CTEK AB (publ)

Aktieägarna i CTEK AB (publ) (”CTEK” eller ”Bolaget”), org.nr. 559217-4659, med säte i Hedemora, kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 december 2021.

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. CTEK välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler i den ordning som anges nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 8 december 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till CTEK AB (publ), Rostugnsvägen 3, 776 70 Vikmanshyttan, eller via e-post till bolagsstamma@ctek.com, senast den 28 november 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos CTEK AB (publ), Rostugnsvägen 3, 776 70 Vikmanshyttan, och på Bolagets hemsida, www.ctekgroup.com, senast den 3 december 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin postadress.

Registrering och anmälan

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman, genom förhandsröstning, ska (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 november 2021 och (ii) anmäla sig hos Bolaget för deltagande vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsröstningsformuläret är CTEK tillhanda senast den 7 december 2021.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste – utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst –  begära att aktierna tillfälligt omregistreras i aktieägarens eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken den 30 november 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägaren begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 2 december 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på CTEKs hemsida, www.ctekgroup.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara CTEK tillhanda senast den 7 december 2021. Det ifyllda formuläret kan skickas med e-post till bolagsstamma@ctek.com eller med post till CTEK AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Rostugnsvägen 3, 776 70 Vikmanshyttan. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 49 292 936 aktier i Bolaget vilka berättigar till en röst per aktie på stämman.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordningen.
  4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
  5. Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Fastställande av antal styrelseledamöter.
  7. Fastställande av styrelsearvoden.
  8. Val av ny styrelseledamot.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid bolagsstämman (ärende 1)

Aktieägaren Investment AB Latour, som per dagen för denna kallelse representerar 31 procent av antalet utestående aktier och röster i CTEK, föreslår att Hans Stråberg eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar, utses till ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (ärende 2)

Den röstlängd som föreslås godkänd under ärende 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet (ärende 4)

Till justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet föreslår styrelsen Øistein Widding (Altor Fund III) och Anders Mörck (Investment AB Latour) eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar.  Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster bli rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Fastställande av antal styrelseledamöter (ärende 6)

Aktieägaren Investment AB Latour, som per dagen för denna kallelse representerar 31 procent av antalet utestående aktier och röster i CTEK, föreslår att styrelsen fortsatt ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter.

Fastställande av styrelsearvoden (ärende 7)

Aktieägaren Investment AB Latour, som per dagen för denna kallelse representerar 31 procent av antalet utestående aktier och röster i CTEK, föreslår att de styrelse- och utskottsarvoden som beslutades av extra bolagsstämma den 23 september 2021 fortsatt ska gälla och ska, i tillämpliga fall, fördelas pro rata i förhållande till respektive bolagsstämmas val av styrelseordförande respektive styrelseledamot.

Val av ny styrelseledamot (ärende 8)

Aktieägaren Investment AB Latour, som per dagen för denna kallelse representerar 31 procent av antalet utestående aktier och röster i CTEK, föreslår att Björn Lenander väljs till ny styrelseledamot och ersätter styrelseledamoten Andreas Källström Säfweräng som har meddelat att han avser avgå ur styrelsen i samband med den extra bolagsstämman. Nuvarande styrelseledamöter Hans Stråberg, Ola Carlsson, Michael Forsmark, Jessica Sandström, Pernilla Valfridsson och Stefan Linder kvarstår som styrelseledamöter med Hans Stråberg som styrelseordförande.

Information om den föreslagna styrelseledamoten

Namn: Björn Lenander

Födelseår: 1961

Erfarenhet och andra pågående uppdrag: Björn Lenander har varit VD för Latour Industries AB sedan 2014. Björn Lenander har tidigare haft ledande positioner i flera internationella koncerner, bland annat Trelleborg Industri AB, Cardo Industrial Doors och DJO Global LLC. Björn är för närvarande styrelseledamot i CTT Systems AB (publ) och i Latour Industries AB:s helägda affärsområde Caljan A/S. Därtill har Björn i sin roll som VD för Latour Industries AB ordförandeuppdrag i sex (6) dotterbolag till Latour Industries AB.

Utbildning: Masterexamen i maskinteknik, KTH i Stockholm och studier i företagsekonomi, Stockholms universitet.

Oberoende: Björn Lenander är, som verkställande direktör i Latour Industries AB, beroende i förhållande till större aktieägare men oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

_____________________

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf.

Vikmanshyttan i november 2021
CTEK AB (publ)
Styrelsen