Kommuniké från årsstämman i CTEK AB (publ) den 11 maj 2023

Vid dagens årsstämma i CTEK AB (publ) beslutade aktieägarna följande:

Fastställande av räkenskaperna för 2022 och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2022 fastställdes och styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Hans Stråberg, Ola Carlsson, Michael Forsmark, Björn Lenander, Johan Menckel, Jessica Sandström och Pernilla Valfridsson omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Hans Stråberg omvaldes till styrelseordförande. Revisionsbolaget KPMG AB valdes som ny revisor och det noterades att auktoriserade revisorn Henrik Lind kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå om högst 2 656 000 kronor, att fördelas med 775 000 kronor till styrelseordföranden och 260 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, och därutöver 321 000 kronor som arvode för arbete i styrelseutskotten, att fördelas med 103 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 52 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet och 52 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 31 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Valberedningsinstruktion

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av styrelsens ordförande och representanter från de tre största ägarna i CTEK per den 31 augusti varje år.

Långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom bolaget, innefattande ett beslut om långsiktigt incitamentsprogram och ett beslut om emission av högst 110 856 teckningsoptioner av serie 2023/2026 för teckning av nya aktier. Varje teckningsoption kommer att berättiga till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullteckning av teckningsoptionerna uppgå till högst 110 856 kronor, motsvarande cirka 0,16 procent av det befintliga antalet aktier och röster i bolaget. Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att i större utsträckning behålla och öka motivationen hos strategiskt viktiga ledande befattningshavare i bolaget.

Emissionsbemyndigande att emittera nya aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Ola Carlsson, tillförordnad VD och Koncernchef, ola.carlsson@ctek.com
Niklas Alm, Investor Relations, +46 708 24 40 88, niklas.alm@ctek.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 maj 2023 klockan 16:30.