Kommuniké från årsstämman i CTEK AB (publ) den 12 maj 2022

Vid dagens årsstämma i CTEK AB (publ) beslutade aktieägarna följande:

Fastställande av räkenskaperna för 2021 och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2021 fastställdes och styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Hans Stråberg, Ola Carlsson, Michael Forsmark, Björn Lenander, Stefan Linder, Jessica Sandström och Pernilla Valfridsson omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Hans Stråberg omvaldes till styrelseordförande. Revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes som revisor och det noterades att auktoriserade revisorn Erik Sandström fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå om högst 2 656 000 kronor, att fördelas med 775 000 kronor till styrelseordföranden och 260 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, och därutöver 321 000 kronor som arvode för arbete i styrelseutskotten, att fördelas med 103 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 52 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet och 52 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 31 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Valberedningsinstruktion

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av styrelsens ordförande och representanter från de tre största ägarna i CTEK per den 31 augusti varje år.

Långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom bolaget, innefattande ett beslut om långsiktigt incitamentsprogram och ett beslut om emission av högst 100 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 för teckning av nya aktier. Varje teckningsoption kommer att berättiga till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullteckning av teckningsoptionerna uppgå till högst 100 000 kronor, motsvarande cirka 0,20 procent av det befintliga antalet aktier och röster i bolaget. Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att i större utsträckning behålla och öka motivationen hos strategiskt viktiga ledande befattningshavare i bolaget.

Nyemission av aktier genom överlåtelse av apportegendom

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om apportemission, varigenom CTEK AB (publ) ska emittera högst 690 118 nya aktier till deltagare i bolagets tidigare incitamentsprogram, i enlighet med vad bolaget kommunicerat i pressmeddelande den 22 december 2021.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Jon Lind, VD och koncernchef, +46 703 97 23 71, jon.lind@ctek.com
Niklas Alm, Investor Relations, +46 708 24 40 88, niklas.alm@ctek.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 maj 2022 klockan 17:00.