Kommuniké från Ferronordics årsstämma 2022

Vid Ferronordics årsstämma som avhållits den 12 maj 2022 utan fysiskt deltagande i enlighet med lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutade aktieägarna följande:

 

  • Beslutades att ingen utdelning skulle ges.

 

  • Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes.

 

  • Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

 

  • Annette Brodin Rampe, Lars Corneliusson, Håkan Eriksson, Aurore Belfrage, Niklas Florén och Staffan Jufors valdes till styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma.

 

  • Staffan Jufors omvaldes till styrelseordförande.

 

  • Arvode till styrelseledamöterna om sammanlagt 2 400 000 kr fastställdes.

 

  • KPMG AB omvaldes till revisor. Arvode till revisor utgår enligt avtal mellan bolaget och KPMG AB.

 

  • Procedurer antogs beträffande val av valberedningen och dess arbete. Procedurerna stipulerar bl.a. att de fyra största aktieägarna ska inbjudas att nominera ledamöter till valberedningen. Inget arvode utgår till valberedningens ledamöter.

 

  • Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastslogs.

 

 

——————————————————-

 

 

Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och SFS lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2022, kl. 16:30 CET.

Kontakt

För investerare och analytiker:

Erik Danemar, Finanschef och Chef för investerarrelationer

+46 73 660 72 31

ir@ferronordic.com

För media och journalister:

Ceren Wende, Marknads- och kommunikationschef

+46 73 658 59 80

ceren.wende@ferronordic.com

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Sandvik Rock Processing Solutions och vissa andra varumärken i hela Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Ryssland samt återförsäljare för Volvo Lastvagnar och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder dessutom s.k. contracting services där man äger och driver maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har omkring 100 anläggningar och omkring 1 800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. http://www.ferronordic.com