Kommuniké från extra bolagsstämma i CTEK AB (publ) den 3 mars 2023

Vid dagens extra bolagsstämma i CTEK AB (publ) beslutade aktieägarna följande:

Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 8 februari 2023 att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. I enlighet med vad som offentliggjordes den 27 februari 2023 innebär de av styrelsen fastställda villkoren för emissionen att varje aktie i bolaget som innehas på avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen, den 8 mars 2023, berättigar till en (1) teckningsrätt och att fem (5) teckningsrätter ger rätt till teckning av två (2) nya aktier. Teckningskursen har fastställts till 17,5 kronor per aktie. Teckningstiden löper från och med den 10 mars 2023 till och med den 24 mars 2023. Företrädesemissionen innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 19 993 221 kronor genom en emission av högst 19 993 221 nya aktier. Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att finnas i det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 8 mars 2023.

Fastställande av antal styrelseledamöter, fastställande av styrelsearvoden och val av ny styrelseledamot

Bolagstämman beslutade att styrelsen fortsatt ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter.

Vidare beslutade bolagsstämman att de styrelse- och utskottsarvoden som beslutades av ordinarie bolagsstämma den 12 maj 2022 fortsatt ska gälla och ska, i tillämpliga fall, fördelas pro rata i förhållande till respektive bolagsstämmas val av styrelseordförande respektive styrelseledamot.

Slutligen beslutade bolagsstämman om val av Johan Menckel till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Johan Menckel ersätter den tidigare styrelseledamoten Stefan Linder som avgick ur styrelsen i samband med extra bolagsstämman.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Ola Carlsson, tillförordnad VD och Koncernchef

Email: ola.carlsson@ctek.com

 
Niklas Alm, Investor Relations

Tel: +46 708 24 40 88

Email: niklas.alm@ctek.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 mars 2023 klockan 11:00.