Delårsårsrapport januari–mars 2020

ChromoGenics genomförde företrädesemission om 76,2 MSEK för accelererad tillväxt

Första kvartalet 2020

  • Periodens nettoomsättning uppgick till 5,2 (10,7) MSEK och resultatet till -19,5 (-16,3) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie om -0,04 (-0,25) SEK.
  • Corona-pandemin har medfört fördröjda beställningar från bolagets kunder. Orderingång och fakturering förskjuts under 2020 och innevarande års nettoomsättning beräknas därför understiga utfallet för 2019. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att introducera ett åtgärdsprogram i syfte att reducera bolagets löpande kostnader och säkerställa god likviditet.
  • Rörelseresultatet uppgick till -18,7 (-15,5) MSEK, vilket är en nedgång med -3,2 MSEK jämfört med motsvarande period 2019. De lägre intäkterna påverkade resultatutvecklingen negativt.
  • Likvida medel uppgick till 61,2 (43,0) MSEK per den 31 mars 2020.
  • Styrelsen fattade den 7 februari beslut om företrädesemission på 100,6 MSEK före emissionskostnader med stöd av bemyndigande beslutat vid extra bolagsstämma den 18 december 2019. Den genomförda nyemissionen avslutades i mars 2020 och tillförde bolaget 62,7 MSEK netto efter emissionskostnader.
  • Den 25 mars varslade ChromoGenics om uppsägningar och permitteringar av personal till följd av corona-pandemin samt fortsatta brister i inköpt elektrokrom folie. Installationen av de förvärvade sputtringsmaskinerna som ska ge stabil kvalitet i framtiden fortlöper med bedömd produktionsstart i sommar.
  • Under första kvartalet har order på sammanlagt 7,4 MSEK erhållits från bland annat Vasakronan, Humlegården och en skola i Enköping. Ordervolymen inför andra kvartalet 2020 uppgår till 10,2 MSEK.
2020 2019   2019
MSEK Jan-Mar Jan-Mar   Jan-Dec
Nettoomsättning 5,2 10,7 45,2
EBITDA -17,0 -13,6 -67,0
Periodens resultat -19,5 -16,3 -77,9
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,04 -0,25 -0,34
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,04 -0,25 -0,34
Likvida medel vid periodens slut 61,2 43,0 24,9

 

Händelser efter periodens utgång

  • Efter varsel om uppsägningar och permitteringar har ChromoGenics, sedan 1 april 2020, minskat arbetstiden till 40 procent för 70 procent av personalen.

  • Efter periodens utgång har order på sammanlagt på drygt 0,8 MSEK erhållits, bland annat för en byggnad i centrala Trollhättan.

VD-ord

Parallellt med genomförandet av företrädesemissionen under mars, vars syfte var att accelerera ChromoGenics tillväxt, slog effekten av corona-pandemin till med full kraft. På någon vecka bromsade hela verksamheten in på grund av fördröjda beställningar från våra kunder. Osäkerhet om vart detta skulle ta vägen försatte oss i en situation där vi snabbt var tvungna att vidta proaktiva åtgärder. Styrelsen har därför fattat beslut om ett åtgärdsprogram i syfte att hålla nere löpande kostnader. Sedan 1 april arbetar 70 procent av vår personal 40 procent av normaltid och några medarbetare kommer att avsluta sin anställning. Det pågår även en översyn av avtal och kostnader samtidigt som kvalitetsorganisationen förstärks med nya rutiner.

Ett flertal av våra kunder är stora fastighetsägare som gör återkommande beställningar av våra produkter. De större förväntade orderna under våren 2020 har fördröjts, vilket förskjuter bolagets orderingång och fakturering under innevarande år. ChromoGenics omsättning för 2020 bedöms därför understiga utfallet för 2019.

Bolagets nuvarande leverantör av elektrokrom folie har fortsatt visat sig ha problem att leverera kvalitativt material, vilket har inverkat på ChromoGenics möjligheter att leverera produkter under det gångna kvartalet. Konsekvenserna av våra leveransproblem har varit olyckliga för ChromoGenics och medfört avsevärda direkta och indirekta extrakostnader. Vi har därför beslutat att pausa inköpen från den utländska leverantören tills vidare.

Stort fokus ligger nu på monterings- och installationsprocessen relaterad till de två nya sputtringsmaskinerna och de två mindre forskningsmaskinerna för sputtring. Monteringsprocessen under det första kvartalet har i stort sett fortlöpt enligt plan, med sikte på slutligt intrimmad produktion av sputtrad elektrokrom film under det första halvåret 2020. Tidsplanen påverkades negativt under senare delen av mars till följd av att ett antal utländska konsulter kallades hem med anledning av den pågående corona-pandemin. Vår egen personal har under de senaste veckorna hämtat in viss tid genom egna insatser och beräknar ha intrimmad produktion före semesterperioden.

Genom förvärvet av sputtringsmaskiner tillförs ChromoGenics egen primär sputtringskapacitet under egen kvalitetssäkring med kvalificerade maskiner. Detta utgör grunden för bolagets dynamiska produkter. Hela vår produktionsprocess och de dynamiska produkterna blir dessutom avsevärt mer hållbara ur ett miljöperspektiv. Genom investeringen i egna sputtringsmaskiner kommer ChromoGenics att kontrollera hela produktionsprocessen, vilket skapar förutsättningar för att utvecklas till det självklara förstahandsvalet av den centrala komponenten i framtidens dynamiska glas. Vi skapar med detta en stabil industriell struktur med fokus på leverans av laminerat prestandaglas.

Trots den svåra Corona-situationen får vi dagligen förfrågningar om våra produkter, vilket tyder på att marknaden får allt större kännedom om den glasteknologi som ChromoGenics utvecklat. Nyckeln till framgång för ChromoGenics är våra kunders förtroende för vårt unika erbjudande inom prestandaglas för byggnader. Bolaget arbetar löpande med att tillgodose våra kunders krav på funktion, kvalitet, miljövinster och fastighetsekonomiska fördelar. Detta är grundbulten i verksamheten och direkt avgörande för ChromoGenics framtida utveckling

ChromoGenics unika och konkurrenskraftiga affärsidé är att producera och leverera dynamisk sputtrad film till olika produktionsenheter/glasproducenter, vilka därefter monterar och levererar slutlig glasprodukt till slutkund. Vi intensifierar nu arbetet att bygga upp ett nätverk med samarbetspartners kring detta koncept. Genom strikt process- och kvalitetskontroll samt betydande produktionskapacitet skapas möjlighet till snabb internationell expansion där huvudfokus i närtid sker mot Skandinavien där vi har en etablerad säljorganisation. Några initiativ har även etablerats mot övriga Europa.

Vårt fortsatta långsiktiga mål är att åstadkomma årliga leveranser om minst 100 000 m2 ConverLight® Dynamic elektrokrom folie. Mot bakgrund av nuvarande marknadsefterfrågan, bolagets kompletta fasadkoncept, teknologins konkurrenskraftiga skalfördelar samt en långsiktigt säkrad produktionskapacitet i egen regi bedömer jag att vi kommer att uppnå detta.

Jerker Lundgren, VD

För ytterligare information:
Jerker Lundgren, VD
Lars Ericsson, CFO & kommunikationschef
Tel: +46 (0) 18 430 04 30
E-mail: info@chromogenics.com

Denna information är sådan som ChromoGenics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 08:30 CET.

Detta dokument har upprättats i en svensk och engelsk version. Vid eventuella avvikelser mellan den svenska och engelska versionen ska den svenska versionen äga företräde.

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett miljöteknikbolag med fokus på utveckling och kommersialisering av dynamiska glas och solskyddslösningar för byggnader. ChromoGenics erbjuder ett komplett koncept av laminerat dynamiskt och statiskt glas för kontroll av värme- och ljusinsläpp samt energieffektivt fasadglas – ConverLight® Dynamic, ConverLight® Static och ConverLight® Energy. Bolaget har levererat glasteknologi till många av Sveriges större fastighetsbolag. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: 08-463 83 00.

http://www.chromogenics.com