Kallelse till årsstämma i Veg of Lund AB (publ)

Aktieägarna i Veg of Lund AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 16 juni 2020 kl. 15.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler, Turning Torso i Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 14.30 och avbryts när stämman öppnas.

Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19, coronaviruset, utvecklas och återkommer med ytterligare information närmare årsstämman om det bedöms som nödvändigt att av smittspridningsskäl vidta några särskilda åtgärder i samband med genomförandet av stämman.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 10 juni 2020, dels senast den 10 juni 2020 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till Veg of Lund AB, c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till vegoflund@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 10 juni 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 10 juni 2020.

Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.vegoflund.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning
1. Öppnande

2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
     a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
     b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
     c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt revisorn
10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor
11. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och konvertibler
12. Bemyndigande för VD att vidta de mindre ändringar i besluten som kan krävas i samband med verkställande och registrering därav
13. Avslutning

Beslutsförslag
Utdelning (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2019 inte lämnas.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkt 2, 9-10)
Ett antal aktieägare, representerande cirka 36,2 procent av antalet utestående aktier och röster i bolaget per dagen för denna kallelse, föreslår årsstämman besluta

att Torbjörn Clementz väljs till stämmoordförande,
att styrelsearvode totalt ska utgå med ett belopp motsvarande två prisbasbelopp till ordförande och med ett belopp motsvarande ett prisbasbelopp till övriga ledamöter, att fördelas dem emellan enligt styrelsens beslut,
att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter,
att omval sker av Torbjörn Clementz, Thomas Olander, Anders Hättmark, Eva Tornberg, Linda Neckmar och att nyval sker av Roger Johansson,
att Torbjörn Clementz omväljs till styrelseordförande, samt
att Deloitte AB omväljs till revisor, med huvudansvarig revisor Maria Ekelund.

Roger Johansson, född 1968, är utbildad civilingenjör i kemi vid Lunds universitet (LTH) och har en gedigen erfarenhet från välkända livsmedelsbolag, inklusive Alfa Laval, Findus, Tetra Pak och Unilever/Blå Band. Han är sedan åtta år Executive Vice President på Roxtec Group och är styrelseordförande i Powerheat-gruppen med bolag som Gripen Betong och Solenco. Roger är oberoende av bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Roger äger totalt 15 000 aktier i bolaget.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 11)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 15 procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antal aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital eller kapital för investeringar. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den 
verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information
Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Malmö i maj 2020
Veg of Lund AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Thomas Olander (VD)
Telefon: 070-935 98 63
E-post:
thomasolander@vegoflund.se

 

Om Veg of Lund
Veg of Lund är ett livsmedelsutvecklingsföretag med rötter i forskning vid Lunds universitet. Bolaget har en unik och patenterad metod för att producera en värmestabil vegetarisk emulsion bestående av potatis och rapsolja. Veg of Lund har lanserat My Foodie® som sin första produkt, vilken säljs hos aktörer inom dagligvaruhandel i Sverige och Storbritannien. Sedan den 10 februari 2020 är bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på www.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon 08-684 211 10 eller e-post adviser@eminova.se.