Utnyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO2 2019 i Sprint Bioscience AB (publ) inleds idag

Idag inleds utnyttjandeperioden för teckning av aktier i Sprint Bioscience AB (publ) (”Sprint Bioscience”) med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 2019. En teckningsoption av serie TO2 2019 berättigar till teckning av en ny aktie i Sprint Bioscience från och med den 14 maj 2020 till och med den 28 maj 2020 till en teckningskurs om 8,21 kronor motsvarande den volymvägda genomsnittskursen för aktierna i Sprint Bioscience under perioden från och med den 27 april 2020 till och med den 8 maj 2020 med rabatt om 30 procent. Notera dock att om företrädesemissionen i enlighet med bolagets pressmeddelande den 11 maj 2020 genomförs enligt den föreslagna tidplanen kommer teckningskursen och det antal aktier en teckningsoption av serie TO2 2019 berättigar till teckning av att omräknas i enlighet med informationen nedan.

Sprint Bioscience har totalt emitterat 1 073 640 teckningsoptioner av serie TO2 2019. Vid full teckning enligt teckningskursen om 8,21 kronor tillförs Sprint Bioscience 8 814 584 kronor före emissionskostnader, varvid det totala antalet aktier preliminärt ökar med 1 073 640 till 13 419 127 och aktiekapitalet preliminärt ökar med 107 364 kronor till 1 341 912,70 kronor, vilket motsvarar en utspädning om åtta procent av Sprint Biosciences aktiekapital och röster. Med utspädning avses antalet nyemitterade aktier och tillkommande röster till följd av fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 2019 i förhållande till det totala antalet aktier och röster i Sprint Bioscience efter att de nya aktierna registrerats.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO2 2019 som inte utnyttjas för teckning av aktier senast den 28 maj 2020 eller avyttras senast den 26 maj 2020 förfaller och förlorar sitt värde och kommer att rensas från VP-konto eller depå.

Anmälningssedel, styrelsens redogörelse och revisorsyttrande samt fullständiga villkor för TO2 2019, kopia på Sprint Biosciences bolagsordning, kopia på den årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och resultaträkningarna inkluderande revisionsberättelsen för räkenskapsåret finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.sprintbioscience.com.

Resultatet från utnyttjandeperioden meddelas i juni 2020.

Observera att om företrädesemissionen genomförs  i enlighet med bolagets pressmeddelande den 11 maj 2020 kommer bolagets utestående teckningsoptioner av serie TO2 2019 att omräknas i syfte att optionsinnehavarens villkor efter företrädesemissionen, i förhållande till befintliga aktieägare i bolaget, varken ska ha försämrats eller förbättrats.

Om företrädesemissionen i enlighet med bolagets pressmeddelande den 11 maj 2020 genomförs enligt den föreslagna tidplanen kommer en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption av serie TO2 2019 berättigar till teckning av att tillämpas på sådan teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i företrädesemissionen inte uppkommer. Sådan omräkning kommer att ske i enlighet med villkoren som anges i ”Bilaga B – Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO2”, se url: www.sprintbioscience.com/wp-content/uploads/2019/10/Bilaga-B-TO2.pdf. Det är viktigt att notera att utgångspunkten för omräkningen är att optionsinnehavarens villkor efter företrädesemissionen, i förhållande till befintliga aktieägare i bolaget, varken ska ha försämrats eller förbättrats. På grund av hur omräkningsvillkoren för teckningsoptionerna är utformade kommer dock inte sådan omräkning kunna ske innan företrädesemissionen är genomförd, utan beräknas ske senast vecka 26 2020, och kommuniceras snarast därefter.

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 2019 som väljer att teckna aktier med stöd av sådana teckningsoptioner, måste göra så enligt de ursprungliga villkoren, vilket medför att varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie till en teckningskurs om 8,21 kronor. Dessa villkor kan dock, som angetts ovan, komma att justeras efter en eventuell omräkning.

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com