Delårsrapport för Jetty 1 april – 30 juni 2021

Delårsrapport för Jetty 1 april – 30 juni 2021

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 430 Tkr (779 Tkr)
 • Rörelsens kostnader uppgick till 1 651 Tkr (1 635 Tkr)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -1 170 Tkr (-595 Tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 kr (-0,05 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till -705 Tkr (-104 Tkr)

Perioden 1 januari – 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 830 Tkr (1 542 Tkr)
 • Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 3 363 Tkr (4 088 Tkr)
 • Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -2 410 Tkr (-2 300 Tkr)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,10 kr (-0,18 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -1 423 Tkr (-1 745 Tkr)
 • Eget kapital per den 30 juni 2021 uppgick till -2 581 Tkr (-1 427 Tkr)
 • Likvida medel per den 30 juni 2021 uppgick till 1 451 Tkr (818 Tkr)

Viktiga händelser 1 april – 30 juni 2021

Tre nya avtal

Under kvartalet har bolaget skrivit avtal med tre nya kunder, från Danmark, Norge och Sverige. Kontraktsvärdena understiger 5 % av årsomsättningen.

Årsstämma 2021

Den 31 maj hölls bolagsstämma i Jetty AB. Stämman beslutade i samtliga frågor i enlighet med styrelsens förslag. Alla beslut fattades enhälligt.

Lansering av helautomatiserad SaaS lösning

Den 29 juni lanserade bolaget sin nya helt automatiserade SaaS-lösning. Med den uppdateras kunderbjudandet och hemsidan. Jetty har därmed en helt digital säljkanal med självservice, som fungerar på både nuvarande och potentiella marknader. Den underlättar arbetet på internationella marknader och blir ett starkt komplement till den direkta försäljningskanalen.

Viktiga händelser efter periodens slut

Swace Digital har minskat innehavet

Swace Digital har mellan den 30 juni och den 2 juli minskat sitt ägande till 5,85 procent av aktierna och rösterna i Jetty. Innan försäljningen ägde Swace Digital 10,03 procent av kapitalet och rösterna i Jetty.

Uppskovsanstånd från Almi gällande brygglån

Under juli månad har bolaget erhållit uppskovsanstånd från Almi gällande det Corona-lån som bolaget erhöll i juli 2020 (500 tkr), vilket innebär att lånet ska betalas om 12 månader istället för, som ursprungligen överenskommits, i juli 2021.

​​​​​​​Avsiktsförklaring om förvärv av Nowa Kommunikation ABJetty och dess huvudägare har den 16 juli ingått en avsiktsförklaring med Nowa Kommunikation AB och dess huvudägare om förvärv av samtliga aktier i Nowa. Syftet med det potentiella förvärvet är att förbättra förutsättningarna för att genomföra Jettys strategi. Betalning för förvärvet kommer, förutsatt att transaktionen genomförs, att ske med nyemitterade aktier i Jetty. Jettys nuvarande ägare kommer då att äga 20 procent av aktierna i Jetty och Nowas nuvarande ägare 80 procent. 

​​​​​​​Avtal om förvärv av Nowa Kommunikation AB

Den 27 augusti signerade Jetty ett avtal med Nowa Kommunikation AB och dess huvudägare om förvärv av samtliga aktier i Nowa. Syftet med det potentiella förvärvet är att förbättra förutsättningarna för att genomföra Jettys strategi. Betalning för förvärvet kommer, förutsatt att transaktionen genomförs, att ske med nyemitterade aktier i Jetty. Jettys nuvarande ägare kommer då att äga 20 procent av aktierna i Jetty och Nowas nuvarande ägare 80 procent.

 

VD har ordet

Vi avslutade kvartalet i dur, då vi i slutet av juni lanserade Jettys helt automatiserade SaaS-lösning och en uppdaterad hemsida. Vi har därmed en helt digital säljkanal med självservice, som ska kunna fungera på både nuvarande och potentiella marknader. Den underlättar effektivt arbetet på internationella marknader och blir ett starkt komplement till den direkta försäljningskanalen på den skandinaviska marknaden. 

Det är givetvis mycket glädjande att kunna lansera denna lösning. Teamet har arbetat hårt, under en mycket speciell period med pandemi, och att nu kunna erbjuda detta till kunder samtidigt som marknaden börjar öppnar upp, är en otroligt viktig milstolpe för bolaget. Det bidrar till att utveckla bolaget till ett fullskaligt SaaS-bolag och med en redan kostnadsoptimerad kostym, är detta starten på resan mot lönsamhet. 

Kunder kan nu göra hela köpresan digitalt. Från första mötet med tjänsten, via testversion, till beslut om lösning som de kan anpassa till sina behov, betalning via nätet och fullskalig användning av digital support. Även utbildningsdelarna integreras i flödet och baseras på ett anpassat utbildningsprogram med videos och stöd digitalt. Efter lanseringen är marknadsföring och säljaktiviteter i fokus.Under andra kvartalet minskade intäkterna med 45% jämfört med 2020 på grund av Corona-pandemin. Samtidigt ökade intäkterna något jämfört med första kvartalet i år. Vi har under de senaste månaderna märkt av en marknad som börjar vakna till liv efter mer än ett år av extrema utmaningar. I kvartalet signerades tre nya kundavtal och sakta öppnar länder upp för större evenemang. Det gör att våra kunder ser framåt och vågar börja planera för event.

Den kanske viktigaste händelsen för bolaget, inträffade efter kvartalets slut, då vi idag ingått ett avtal med Nowa Kommunikation AB om förvärv av samtliga aktier i Nowa. Det är ett steg som följer den strategi vi kommunicerade för ett år sedan. För att Jetty ska kunna skala upp i takt med att evenemang börjar produceras igen behövs ytterligare kraft och resurser som är utmanande att skapa i ett mindre bolag som Jetty.

Förvärvet av Nowa ger Jetty integration framåt i värdekedjan, som en del av ett gemensamt erbjudande i bolagen inom Nowa-koncernen. Både i utvecklingen av systemet för en bredare marknad, samt i och sälj- och marknadsföringsprocesser. Nowa har de finansiella, kompetensmässiga och personella resurser som möjliggör nödvändig teknikutveckling av mjukvaran och digital marknadsföring av tjänsten. Att Jetty ingår i ett samlat erbjudande, gör att den fortsatta driften inte behöver finansieras genom ytterligare kapitalanskaffningar. Ledning och styrelse har utvärderat flera alternativ under det gångna året och vi är övertygade om att det här är den bästa vägen för att säkra Jettys framtid.

Jag är oerhört stolt över hur Jetty teamet har drivit bolaget framåt under de tuffa omständigheter som varit de senaste 18 månaderna. Pandemin har inneburit att trösklarna sänkts hos de flesta när det gäller digitala lösningar. Det öppnar upp för Jettys erbjudande och innebär förhoppningsvis en ljus framtid för bolaget.

Stockholm i augusti 2021

Jens Ålander, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, VD Jetty AB

jens.alander@jetty.se

Jetty AB säljer och driver sedan 2011 Jetty, ett etablerat och beprövat affärssystem för Event Management. Jetty stöttar arrangörer av evenemang. Göteborg & Co, Liseberg, Stockholms Stad, Malmö Stad, Sodexo, Roskildefestivalen och Växjö kommun är några exempel på de som driver evenemang med hjälp av Jetty. Jetty är utvecklat av praktiker i branschen, utifrån kundernas behov, baserat på en stor mängd användardata, och byggt för att vara globalt skalbart. Konkurrensen på marknaden är låg och Jettys affärssystem ligger tekniskt och användarmässigt mycket långt fram, jämfört med konkurrerande system. Jetty är verksamt på en internationell miljardmarknad, där det finns ett tydligt behov av det stöd som Jetty levererar. 

Läs mer på www.jetty.se