Delårsrapport för perioden januari – september 2022

Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064

(www.spotlightstockmarket.com, kortnamn: PMED)

 

 

KONCERN

2022 KVARTAL 3 (jul-sep)

  • Omsättning produkter 12 180 (7 234) KSEK
  • Bruttovinst 7 137 (4 492) KSEK, 59% (62%)
  • Rörelseresultat -7 786 (-9 856) KSEK
  • Justerat rörelseresultat exkl. engångskostnad -7 286 (-9 856) KSEK
  • Resultat per aktie -0,04 (-0,05) SEK

 

2022 FÖRSTA 9 MÅNADERNA (jan-sep)

  • Omsättning produkter 33 442 (25 948) KSEK
  • Bruttovinst 19 002 (16 061) KSEK, 57% (62%)
  • Rörelseresultat -26 807 (-28 780) KSEK
  • Justerat rörelseresultat exkl. engångskostnad -26 307 (-28 780) KSEK
  • Resultat per aktie -0,12 (-0,15) SEK

 VD har ordet

Förbättrat resultat för andra kvartalet i rad

För andra kvartalet i rad förbättrar vi vårt resultat. De viktigaste bakomliggande orsakerna är fortsatt positiv försäljningsutveckling av bolagets vaginala självtester till partners i USA och Europa samt arbetet med att fokusera Lunette till färre marknader.

Försäljningen gentemot föregående kvartal är i stort oförändrad (ca -1.5%) där kvartal två också innehöll en batchorder till Orion.

Resultatet i kvartal tre påverkas negativt av en reservering motsvarande 0.5 MSEK för den företagsbot EBM yrkar mot bolaget på grund av ett finansieringsupplägg 2019. Undantaget EBM förbättras resultatet mot föregående kvartal med +10%.

Affärsområde Medical Consumer – nya produkter tas emot väl

Peptonic Medical har i pandemin uppmärksammat en växande trend där människor vill ta ett ökat ansvar för sin egen hälsa med egenvårdsprodukter och samtidigt avlasta sjukvårdssystem världen över. Viktigt är då att dessa egenvårdslösningar är kliniskt bevisade.

Som ett resultat har Peptonic bildat affärsområdet Medical Consumer. Avsikten är att bygga en unik portfölj som möjliggör för kvinnor att diagnostisera, behandla och förebygga vaginala hälsoproblem med kliniskt bevisade egenvårdslösningar. Förvärvet av israeliska CommonSense var ett viktigt steg.

I affärsområdet har Peptonic under kvartalet presenterat sitt patenterade självtest för upptäckt av fostervattensläckage vid svenska gynekologers årskonferens SFOG. Produkten togs emot väldigt väl då en motsvarighet saknas i vården idag. Under hösten, vintern och våren utbildas barnmorskor och gynekologer i Sverige gällande produkten. Testet för fostervattensläckage, som fått namnet VagiVital AL, finns från och med kvartal tre tillgänglig för försäljning på ett antal av apotekens nätbutiker. Även Peptonics nya självsjälvtest för att diagnostisera vaginala infektioner, VagiVital VS, har i kvartalet listats för försäljning på apotekens digitala kanaler.

Intresset från internationella partners gällande självtestet för att identifiera fostervattensläckage är stort. Nya distributionsavtal har tecknats med German Medical Supplies för Förenade Arabemiraten och InVivo Pharma för Georgien. Ett förnyat avtal med Primalabs gällande Italien, Frankrike, Polen, Ungern och Rumänien har också tecknats i kvartalet.

Peptonics vaginala självtester möter över lag stark förfrågan från internationella partners.

Utvecklingsarbetet med fortsatt breddning av portföljen i den nysatta strategin fortgår. Studien med en adapterad gel mot svampinfektioner pågår alltjämt vid Karolinska och förväntas vara klar under 2023. Vi har också informerat marknaden om att patentansökan för den adapterade gelen mot vaginala svampinfektioner passerat internationell granskning. Det gäller även ursprunglig gel för ett patent gällande behandling mot vestibulit. Ett arbete med hur detta skall tas till marknaden på ett bra sätt pågår.

Som helhet sålde affärsområde Medical Consumer för 6,9 MSEK under kvartalet. Den dominerande delen av detta utgjordes av vaginala självtester.

Affärsområde Lifestyle Consumer – Bättre fokus ger positiv riktning

I Bolagets andra affärsområde ingår det helägda dotterbolaget Lune med en kärnaffär bestående av hållbara mensprodukter.

Under våren lades en strategi där Lune drar ned kostnadsmassan och fokuserar på färre marknader för att i dessa vara mer konkurrenskraftig. Bland fokusmarknader märks Finland, Australien och Sverige. Ökat fokus börjar ge resultat. Det negativa resultatet är väsentligt förbättrat.

Förbättrat fokus är flerdimensionellt. Lunes kärnaffär med hållbara mensprodukter är majoriteten av affären där också ett förnyat primärt fokus lagts. I kvartalet har återanvändbara menstrosor plockats upp till distribution och försäljning av en stor finsk detaljhandelskedja och en global svensk aktör.

Affärsområdet som helhet sålde för 5,3 MSEK i kvartalet.

Nysatt strategi och fokus ger fortsatt positiv utveckling framåt

Vad gäller medicinska tillstånd inom vaginalhälsa finns, något förenklat, förskrivningsprodukter och egenvård. Peptonics målsättning är att skapa en ny tydlig kategori med kliniskt bevisad intim egenvård. I kategorin skall Peptonic bli en ledande aktör genom att erbjuda innovativa helhetslösningar som möjliggör att diagnostisera, behandla och förebygga de tillstånd som uppstår.

Med den tydliga profilen, attraktionskraften i de vaginala självtesterna som dörröppnare och nya innovativa produkter räknar bolaget med fortsatt ökad distribution i svenska apotek och nya avtal med internationella partners.

Portföljen skall mot bakgrund av ovanstående fortsatt breddas på ett innovativt sätt genom en kombination av egen utveckling, inlicensiering och förvärv.

 

10 november 2022

 

Erik Sundquist

VD

 

 

Nyckeltal
Koncern – Peptonic Group
9 mån 9 mån 12 mån 12 mån
jan-sep jan-sep jan-dec jan-dec
2022 2021 2021 2020
Försäljning varor, KSEK 33 442 28 949 31 643 35 197
Bruttovinst försäljning varor, KSEK 19 002 16 060 19 070 21 138
Bruttomarginal 57% 55% 60% 60%
Rörelseresultat, KSEK -26 807 -28 780 -73 718 -33 003
Avkastning på eget kapital, % -212 -40 -87 -59
Soliditet, % 63 87 62 86
Resultat per aktie, SEK -0.12 -0.15 -0.38 -0.15
Likviditet per aktie, SEK 0.01 0.05 0.05 0.05
Eget kapital per aktie, SEK 0.23 0.38 0.27 0.38
Börskurs per balansdagen, SEK 0.33 0.97 0.63 1.73
Kurs/eget kapital per aktie, SEK 1.42 2.57 2.30 4.58
Antal aktier per balansdagen 242 743 544 191 639 642 191 639 642 162 911 613

​​​​​​

 ​​​​​​​​

  

FINANSIELL INFORMATION

Koncern

 

Intäkter Försäljning av varor uppgick under tredje kvartalet till 12 180 (7 234) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 187 (-52) KSEK. De första nio månaderna uppgick försäljning av varor till 33 442 (25 948) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för perioden 1 037 (-43) KSEK.
 

KostnaderKostnader för tredje kvartalet uppgick till -20 154 (-17 038) KSEK. Kostnader för de nio första månaderna var -61 286 (-54 685). Under tredje kvartalet har kostnader för sålda produkter varit -5 043 (-2 742) KSEK. Under de första nio månaderna har kostnader för produkter varit -14 440 (-9 855) KSEK.

Under tredje kvartalet har en reservering gällande företagsbot från EBM belastat övriga kostnader med 500 KSEK.

Resultat Koncernens resultat efter finansnetto för tredje kvartalet uppgick till -8 524 (-9 853) KSEK. För årets nio första månader är motsvarande resultat -28 825 (-28 936) KSEK.

Finansiell ställning och likviditetKassa och bank uppgick per den 30 september 2022, till 3 015 (10 009) KSEK.

Efter kvartalets utgång har Peptonic Medical AB utnyttjat Covid-låns facilitet hos Skatteverket, där 3 600 KSEK har lånats med en mycket förmånlig ränta. Arbete med långsiktig finansiering har initierats.

 

Eget kapitalKoncernens eget kapital per den 30 september 2022 uppgick till 56 919 (72 349) KSEK, vilket ger en soliditet om 64 (87) procent.

 

Skulder – Bolaget skulder uppgick, per den 30 september 2022, till 32 747 (10 576) KSEK.

 

Organisation Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 31 (18). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 33 (17).

 

Aktie Totalt antal aktier per den 30 september 2022 var 242 743 544 (191 639 642) stycken.

 

RESULTATRÄKNING
Koncern – Peptonic Group
   3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån
jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec
KSEK Not 2022 2021 2022 2021 2021
Rörelsens intäkter
Försäljning varor 12 180 7 234 33 442 25 948 31 643
Övriga rörelseintäkter   187 -52 1 037 -43 622
Summa  12 368 7 182 34 479 25 904 32 265
Rörelsens kostnader
Kostnader för sålda varor -5 043 -2 742 -14 440 -9 887 -12 573
Övriga externa kostnader 1 -7 536 -9 122 -26 780 -30 200 -45 690
Personalkostnader -6 081 -4 266 -17 337 -10 501 -19 430
Avskrivningar materiella och immateriella tillgångar -869 -888 -2 605 -2 644 -27 055
Övriga rörelsekostnader -625 -20 -123 -1 452 -1 234
Summa rörelsens kostnader -20 154 -17 038 -61 286 -54 685 -105 983
Rörelseresultat  -7 786 -9 856 -26 807 -28 780 -73 718
Finansiella poster -738 2 -2 019 -141 30
Resultat före skatt -8 524 -9 853 -28 825 -28 921 -73 688
Skatt på periodens resultat 0 0 0 -15 0
Periodens resultat -8 524 -9 853 -28 825 -28 936 -73 688

 

BALANSRÄKNING
Koncern – Peptonic Group
30-sep 30-sep 31-dec
KSEK  Not 2022 2021 2021
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 2 50 447 52 938 52 210
Materiella anläggningstillgångar 3 4 321 1 333 4 204
Finansiella anläggningstillgångar 0 7 0
Summa anläggningstillgångar   54 768 54 278 56 413
Omsättningstillgångar  
Varulager 17 694 9 403 10 323
Pågående nyemission 0 0 0
Övriga fordringar 12 756 8 582 5 166
Skattefordringar 0 0 524
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   1 432 652 920
Kassa och bank  3 015 10 009 10 153
Summa omsättningstillgångar   34 898 28 646 27 086
Summa tillgångar 89 666 82 924 83 500
Eget kapital och skulder
Eget kapital  
Bundet eget kapital
Aktiekapital 24 274 19 254 19 164
Pågående nyemissioner 0 0 0
Reserver 11 186 11 186 9 617
Övrigt tillskjutet kapital 276 157 213 606 247 337
Balanserat resultat inkl årets resultat -254 698 -171 698 -224 101
Summa eget kapital   56 919 72 349 52 017
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder 9 615 7 606 6 219
Räntebärande kortfristiga skulder 16 269 0 15 347
Övriga kortfristiga skulder 992 991 2 885
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 872 1 979 7 032
Summa kortfristiga skulder   32 747 10 576 31 483
Summa eget kapital och skulder 4 89 666 82 925 83 500

 

Detta delårsbokslut har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

 

FINANSIELL KALENDER

Bokslutskommuniké    2023-02-24

 

Stockholm den 10 nov, 2022

 

Jan Bardell, styrelseordförande   Susanne Axelsson, styrelseledamot

 

 

Lena Munkhammar, styrelseledamot  Anders Norling, styrelseledamot

 

 

Erik Sundquist, VD

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Sundquist, VD PEPTONIC Medical AB. Tel: +46 722 499 043

 

Notera: Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld och framtid. Dessa uppgifter ska betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning. Inga garantier kan lämnas att dessa uppgifter är korrekta.

OM Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt nystartat företag inom medicinteknik, dedikerat till att forska och utveckla banbrytande produkter inom kvinnohälsoområdet och förbättra tillgången till dessa produkter på en global skala.

Företaget grundades 2009 och producerar nu sitt eget utbud av intima hälso- och välmåendeprodukter under varumärket Vagivital och är även moderbolag till Lune Group Oy Ltd och Peptonic Medical Israel Ltd. Gruppen är hem för ett holistiskt utbud av produkter som har hög tillförlitlighet hos experter och är älskade av kunder. Peptonic Medicals aktie handlas på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm sedan 2014.