Teckningsoptioner av serie TO3 tecknades till cirka 77 procent och PEPTONIC medical AB tillförs cirka 7,6 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

PEPTONIC medical AB (”Peptonic” eller “Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units på Spotlight Stock Market i januari 2023. Totalt nyttjades 151 154 495 teckningsoptioner av serie TO3, motsvarande cirka 77,0 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO3, för teckning av 151 154 495 aktier till en teckningskurs om 0,05 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3 tillförs Peptonic cirka 7,6 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund

Nyttjandeperioden för nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 pågick under perioden från och med den 2 november 2023 till och med den 16 november 2023. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 fastställdes till 0,05 SEK.

Totalt nyttjades 151 154 495 teckningsoptioner av serie TO3 för teckning av 151 154 495 aktier, vilket innebär att cirka 77,0 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO3 nyttjades för teckning av aktier.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ska ske inom tre (3) veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO3 ökar antalet aktier i Peptonic med 151 154 495 aktier, från 1 383 691 101 aktier (efter registrering av den emission som beslutades av styrelsen den
15 november 2023) till 1 534 845 596 aktier. Aktiekapitalet ökar med 3 778 862,38 SEK, från cirka
34 592 277,53 SEK (efter registrering av den emission som beslutades av styrelsen den 15 november 2023) till 38 371 139,91 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serier TO3 uppgår utspädningen till cirka 9,8 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Peptonic i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO3. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO3.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Sundquist, VD

Telefon: +46 72 249 90 43

E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se

Om PEPTONIC medical AB

Peptonic Medical AB är ett innovativt svenskt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av unika medicinska behandlingar inom området intim kvinnhälsa. Under varumärket VagiVital®️ omfattar produktportföljen behandlingar för olika tillstånd, såsom vaginal atrofi, bakteriell vaginos och urinvägsinfektioner. De kliniskt testade produkterna adresserar den växande efterfrågan på intim självvård inom affärskonceptet Diagnostisera, Behandla, Förebygga. Sverige fungerar som referensmarknad för att underlätta geografisk tillväxt i samarbete med lokala distributörer. USA är den största marknaden sett till försäljning. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, med ett försäljningskontor i New York, NY, och en FoU-enhet i Caesarea, Israel. Peptonic Medical har också ett helägt dotterbolag, Lune Oy, i Finland, med fokus på hållbara periodprodukter som säljs under varumärket Lunette®️ (www.lunette.com). Företagets aktier är noterade på www.spotlightstockmarket.com sedan 2014.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Peptonic i någon jurisdiktion, varken från Peptonic eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, USA, Belarus, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Denna information är information som PEPTONIC medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2023 kl. 22.30.