Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO4 i PEPTONIC medical AB har fastställts till 0,028 SEK och nyttjandeperioden inleds den 17 april 2024

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

PEPTONIC medical AB (”Peptonic” eller ”Bolaget”) slutförde en företrädesemission av units på Spotlight Stock Market i januari 2023. Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO4 har fastställts till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden, vilken löpte från och med den 2 april 2024 till och med den 15 april 2024, dock inte högre än 0,14 SEK och lägst kvotvärdet för Bolagets aktier. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,040 SEK och således har teckningskursen fastställts till 0,028 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO4 löper under perioden från och med den 17 april 2024 till och med den 1 maj 2024.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO4 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 1 maj 2024, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 26 april 2024. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 1 maj 2024.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO4:

Nyttjandeperiod: 17 april 2024 – 1 maj 2024.

Emissionsvolym: 196 370 600 teckningsoptioner av serie TO4 berättigar till teckning av 196 370 600 aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 0,028 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO4: 1 maj 2024.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med 4 909 265,00 SEK, från cirka 38 371 139,91 SEK till cirka 43 280 404,91 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 196 370 600 aktier, från 1 534 845 596 aktier till 1 731 216 196 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 11,34 procent av det befintliga antalet aktier och röster i Bolaget.

Observera: Investerat belopp avrundas uppåt till två decimaler

Vänligen notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 1 maj 2024, alternativt avyttras senast den 26 april 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptionerna.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.peptonicmedical.se och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Peptonic i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO4. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO4.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Linton, vd Peptonic Medical AB

Email: anna.linton@peptonicmedical.se

Telefon:  +46 70-244 92 07

Om PEPTONIC medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt svenskt biomedicinskt företag som bedriver utveckling och försäljning av kliniskt bevisade egenvårdsbehandlingar och egendiagnostiska snabbtester inom intim kvinnohälsa. Portföljen säljs under varumärkena Vagivital och Vernivia. Bolagets vision är att lyfta intim egenvård till nya höjder genom att ge kvinnor verktygen och möjligheterna att själva diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd i underlivet

Peptonic Medical avser kontinuerligt att bredda bolagets produktportfölj genom förvärv och utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga produkter i egen regi. Bolagets mousse-baserade drug-delivery teknologi, Venerol, och gelbasen i VagiVital skapar goda förutsättningar att vidga portföljen. Centralt i tillväxtstrategin är geografisk expansion av VagiVital och Verniva via lokala partners.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och har dotterbolagen Common Sense i USA och Peptonic Medical i Israel.  Peptonic Medical grundades 2009 och företagets aktier är sedan 2014 noterade på Spotlight Stock Market.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Peptonic i någon jurisdiktion, varken från Peptonic eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, USA, Belarus, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.