Delårsrapport jan – juni 2019

Perioden januari – juni 2019 

•       Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 6 115 (kSEK 10 322)

•       Periodens resultat före avskrivningar uppgick till kSEK –6 400 (kSEK -5 700)

•       Periodens resultat efter avskrivningar uppgick till kSEK -9 753 (kSEK -9 018)

•       Resultat per aktie: SEK -0,06* (SEK -0,21)

•       Eget kapital per aktie: SEK 0,11* (SEK 0,26) 

Andra kvartalet april juni 2019 

•       Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 3 235 (kSEK 6 823)

•       Periodens resultat före avskrivningar uppgick till kSEK –3 487 (kSEK 227)

•       Periodens resultat efter avskrivningar uppgick till kSEK -5 183 (kSEK -1 432)

•       Resultat per aktie: SEK -0,03* (SEK -0,03)

Inom parantes uppges belopp för motsvarande period 2018. *Antal aktier har genom nyemission ökat under 2019

Väsentliga händelser under andra kvartalet 

Den 5 april meddelar Hybricon att kammarrätten avvisar Hybricons krav på överprövning av förvaltningsrätten i Umeås dom angående upphandling av elbussar i Skellefteå. Positivt är dock att beslutet skickar en tydlig signal till Skellefteå Buss att de inte är tvungna att utesluta Hybricons anbud från en ny utvärdering.

Den 23 april meddelar Skellefteå Buss AB att tilldelning har skett till en annan leverantör gällande sex stycken elbussar som ska gå i Skellefteås stadstrafik. Detta efter överklagande till och beslut av förvaltningsrätten. Hybricon har skickat in begäran om överprövning av beslutet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Efter periodens utgång har styrelseledamot Erik Albinsson tagit över posten som Ekonomichef och ersatt Dennis N Jensen som lämnat bolaget och valt att gå vidare med egna utmaningar i egen regi. Vidare kommer VD Johan Suup att ta över IR-ansvaret efter Dennis N Jensen.

För ytterligare information: Vänligen kontakta
Johan Suup, VD, tel +46 (0)70 533 37 06, e-post johan.suup@hybricon.se eller
www.hybricon.se 

Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.