Delårsrapport jan – mars 2018

Perioden januari – mars 2018

  • Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 3 499 (kSEK 3 399)
  • Periodens rörelseresultat uppgick till kSEK -7 586 (kSEK -9 322)
  • Periodens resultat uppgick till kSEK -7 666 (kSEK -9 415)
  • Resultat per aktie: SEK -0,17 (SEK -0,63*)
  • Eget kapital per aktie: SEK 0,29 (SEK 2,78*)

Inom parantes uppges belopp för motsvarande period 2017.

*Baserat på antal aktier före genomförd företrädesemission 2017.


Väsentliga händelser under första kvartalet

Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 8 maj 2018 meddelade Hybricon att bolaget tecknat ett ramavtal med Nettbuss AS gällande möjlig leverans av elbussar och tillhörande tjänster.

Hybricon meddelar den 14 maj 2018 att Umeå Kommunföretag valt att tilldela en annan leverantör ordern rörande upphandling av elbussar och laddstationer med tillhörande service och reparationstjänster. Tilldelningsbeslutet innebär att Umeå Kommunföretag kommer att lägga en order efter 10 dagar från och med 14 maj 2018. Under den perioden finns möjlighet för andra leverantörer att överklaga beslutet. Styrelsen i Hybricon kommer att analysera och utvärdera det meddelade beslutet.

VD:s kommentarer om verksamheten 

Inledningen på det nya året 2018 bjöd till en början på positiva nyheter. Många av de tekniska problem som verksamheten har brottats med det senaste året är lösta eller är på väg att lösas.

Ett exempel är den tidigare kvalitetsbristen gällande bussarnas hjulmotorer. Där har samarbetet med tyska ZF Friedrichshafen AG (ZF) – världens största underleverantör av drivlinor till fordonsindustrin – haft oerhört stor betydelse. De tester som hittills gjorts på de nya hjulmotorerna har alla visat på såpass tillfredsställande resultat att vi nu vågar säga att de tidigare problemen med de gamla hjulmotorerna nu definitivt är lösta.

Hittills under 2018 har utvecklingen emellertid inte alltid gått åt rätt håll. En större upphandling från Umeå Kommun rörande nya elbussar för stadstrafik hade betytt mycket för bolaget. Att Hybricon nyligen gick miste om den beställningen måste tyvärr betecknas som ett stort bakslag.

Extra beklagligt är detta eftersom vi arbetat mycket med att förbättra och uppgradera våra förserie bussar samtidigt som vi i anbudet hade ett lägre pris på elbussarna som också har fördelen att vara utprovade i för orten relevant klimat. De nya uppgraderade bussarna som skulle ha levererats vid en order har cirka ett hundra (100) tekniska förbättringar jämfört med den tidigare versionen. Det handlar inte bara om de nya hjulmotorerna, utan också om bättre stötdämpare, högre batterikapacitet, högre vridmoment, lägre energiförbrukning plus en mängd övriga detaljförbättringar. På det totala anbudet, som förutom elbussarna även inkluderade bland annat laddstationer och service, var vi dock cirka 4 procent dyrare än konkurrenten. Anbud av dessa slag värderas dessutom ofta genom ett poängsystem där vi i detta fall missgynnades ytterligare. Till följd av detta har vi inlett ett analysarbete och överväger en eventuell överklagan av tilldelningsbeslutet för upphandlingen i Umeå.

Ett tillförlitligt system

Vår ambition är att tillgängligheten på vårt system med elbussar och laddstationer ska uppgå till minst 99 procent, vilket innebär att bussarna inte ska stå stilla till följd av tekniska problem mer än högst en procent av tiden. Det är en hög siffra, och indikerar att vårt system, som förutom bussarna också inkluderar laddningsstationerna, är mycket tillförlitligt. Allt detta är värt att påpeka eftersom utvecklingen av bussar är en pågående process som tar tid, och som måste ta tid. Inte minst säkerhetsaspekten gör att alla system måste testas, och testerna måste utvärderas. Detta är värt att påpeka eftersom Hybricon kommit så pass långt i denna utvecklingsprocess.

Flera större städer i Norden kommer under året att genomföra upphandlingar av bussar för stadstrafik. Utsikterna för Hybricon att få en eller flera större beställningar i Skandinavien torde ha ökat efter det tvååriga ramavtal som under våren tecknades med norska Nettbuss AS. Det norska bolaget är Nordens näst största bussbolag, och avtalet innebär goda möjligheter för framtida affärer i Norge.

Det är inte minst detta samarbete, tillsammans med den gjorda uppgraderingen av bussarna, som gör att det trots den missade beställningen i Umeå fortfarande finns hopp om en kommande framgång för bolaget. Får vi förtroendet från en eller fler beställare så vet vi att vi kan leverera och uppfylla de hårda krav som kommer att ställas på oss.

2018 kan fortfarande bli ett genombrottsår för Hybricon.

Johan Suup

Verkställande direktör
 

Resultat för perioden januari – mars 2018 

Under perioden januari till mars 2018 uppgick Bolagets rörelseintäkter till kSEK 3 499 (kSEK 3 399) vilka består av nettoomsättning och övriga intäkter. Nettoomsättning kommer från löpande serviceintäkter samt uppdatering av levererad förserie.

Hybricons rörelseintäkter består av nettoomsättning om kSEK 3 499 (kSEK 3 328) och övriga intäkter om kSEK 0 (kSEK 71). Sedan 2016 aktiverar inte Hybricon några utvecklingskostnader, kostnad för utveckling tas direkt.

Periodens rörelsekostnader uppgick till kSEK 11 085 (kSEK 12 721). Kostnaderna består huvudsakligen av direkta materialkostnader om kSEK 4 958 (kSEK 6 018), övriga externa kostnader om kSEK 2 076 (kSEK 2 273) och personalkostnader om kSEK 2 392 (kSEK 2 763) samt värdeminskning enligt plan om kSEK 1 659 (kSEK 1 667). Bolagets materialkostnader har reducerats vilket är ett resultat av de omstruktureringar som genomförts under 2017 samt minskade intäkter under perioden. Omställning till ett utvecklings-, sälj- och servicebolag med mindre andel egen produktion är nu genomförd vilket syns i minskade övriga kostnader samt personalkostnader.

Bolagets rörelseresultat uppgick för perioden till kSEK -7 586 (kSEK -9 322). Avsaknad av order har påverkat resultatet.

Resultatet från finansiella poster består av räntekostnader på upptagna lån. Resultatet från finansiella poster uppgick för perioden till kSEK -80 (kSEK -93). Den marginellt lägre räntekostnaden beror på att bolaget inte har nyttjat hela beviljade låneutrymmet.  

Hybricon har under perioden ej belastats med skatt. Resultatet efter skatt för perioden uppgick till kSEK -7 666 (kSEK -9 415). 

Eget kapital och likviditet 

Den 31 mars 2018 uppgick Hybricons eget kapital till kSEK 12 928 (kSEK 41 304) varav kSEK 7 060 (kSEK 6 660) utgjordes av bundet eget kapital och kSEK 5 868 (kSEK 34 644) utgjordes av fritt eget kapital. Det bundna egna kapitalet utgjordes av aktiekapital kSEK 4 454 samt av fond för utvecklingsutgifter, om kSEK 2 606.

Den 31 mars 2018 uppgick Hybricons likvida medel till kSEK 4 168 (kSEK 1 028). Likvida medel bestod av kontanta medel hos bank.

Finansiell ställning

Styrelsen ger ledningen i uppdrag att ta fram ett besparingsprogram med målsättning att likviditeten ska räcka i mer än 9 månader från och med idag. Styrelsen kommer att se över affärsmodellen och därefter arbeta med att säkerställa verksamhetens behov av finansiering utifrån olika scenarier, inklusive potentiella intäkter från ordar samt extern finansiering.

För ytterligare information: Vänligen kontakta

Johan Suup, VD, Hybricon Bus System AB (publ), tel: +46 (0)70 533 37 06 email johan.suup@hybricon.se eller
Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)70 573 22 78, email dennis.jensen@hybricon.se

Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på AktieTorget med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.