Delårsrapport januari – juni 2020

Perioden januari – juni 2020

  • Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 6 463 (kSEK 6 115)
  • Periodens resultat före avskrivningar uppgick till kSEK 4 645 (kSEK –6 400)
  • Periodens resultat efter avskrivningar uppgick till kSEK 8 022 (kSEK –9 753)
  • Periodens resultat uppgick till kSEK 8 694 (kSEK –9 815)
  • Resultat per aktie: SEK 0,02* (SEK 0,06)
  • Eget kapital per aktie: SEK 0,06* (SEK 0,11)

Andra kvartalet april – juni 2020

  • Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 3 122 (kSEK 3 235)
  • Periodens resultat före avskrivningar uppgick till kSEK 2 577 (kSEK –3 487)
  • Periodens resultat efter avskrivningar uppgick till kSEK 4 265 (kSEK –5 183)
  • Periodens resultat uppgick till kSEK 4 479 (kSEK –5 174)

Inom parantes uppges belopp för motsvarande period 2019.
* Beräknat med antal aktier efter registrering av företrädesemission och övertilldelningsemission 2020.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Den 9 april 2020 har styrelsen i Hybricon Bus System AB beslutat, i kraft av bemyndigande lämnat vid bolagsstämma den 27 mars 2020, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje per avstämningsdagen den 23 april 2020 innehavd aktie ger rätt att teckna två nya aktier till kursen 8,5 öre per aktie.

Den 15 maj meddelar Hybricon att teckningsgraden före utnyttjat garantiåtagande uppgår till 91 procent. Då garantiersättningarna i hög grad skall erläggas i form av units, medförde emissionsresultatet att styrelsen för Hybricon beslutade om en övertilldelningsemission. Emissionen fulltecknades därmed och föranledde en omräkning av villkoren i Bolagets teckningsoption TO 2.

Den 28 maj har styrelsen i Hybricon Bus System AB utsett Mårten Fuchs till ny Verkställande Direktör från och med 1 juli 2020. Nuvarande VD, Johan Suup, tillträder en ny tjänst i Hybricon som Teknisk Chef.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 17 juli 2020 meddelar Hybricon att företrädesemissionen registrerades till högsta emissionsbelopp. Företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen i Hybricon Bus System AB registrerades hos Bolagsverket den 15 juli och nytt aktiekapital är nu SEK 14 901 714,09 och antalet aktier uppgår till 496 723 803.

Hanna Wiik har tillträtt som CFO från och med 2020-07-01. Erik Albinsson, tidigare tf CFO, kvarstår som styrelseledamot.

Hybricon informerar om att större innehavsförändringar har skett efter företrädes- och övertilldelningsemissionen jämfört med förra rapporteringstillfället. Mer information under rubriken ”Flaggning – offentliggörande av större innehavsförändringar” längre ner i denna rapport.

För ytterligare information: Vänligen kontakta
Mårten Fuchs, Verkställande direktör, tel 072733 22 09 , e-post: marten.fuchs@hybricon.se eller
Hanna Wiik, CFO, tel 070-573 22 97, e-post: hanna.wiik@hybricon.se
www.hybricon.se

Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.