QuiaPEG har erhållit godkännande för listning av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) byter lista till Nasdaq First North Growth Market och avnoteras från Spotlight Stock Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market kommer att vara den 21 augusti 2020.

QuiaPEG har, som tidigare annonserats, ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget har erhållit ett slutligt godkännande med sedvanliga villkor från Nasdaq Stockholm innebärande att Bolagets aktier kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Första dag för handel i Bolagets aktie och teckningsoption av serie 2020/2021 TO 4 på Nasdaq First North Growth Market kommer att vara den 21 augusti 2020. Handel i Bolagets aktuella finansiella instrument på Spotlight Stock Market kommer att upphöra och sista dag för handel på Spotlight Stock Market kommer att vara den 20 augusti 2020.

”- När vi nu tar nästa steg i utvecklingen av QuiaPEG genom att notera oss på Nasdaq First North, vill jag även passa på att tacka Spotlight Stock Market för ett fint samarbete under åren som gått”, säger Marcus Bosson, verkställande direktör.

QuiaPEGs aktie kommer fortsatt att handlas under kortnamnet QUIA med ISIN-kod SE0001384850. QuiaPEGs teckningsoption av serie 2020/2021 TO 4 kommer också att handlas under samma kortnamn som inför listbytet (QUIA TO4) med ISIN-kod SE0014429239. Inga nya aktier eller andra finansiella instrument kommer att emitteras i samband med att Bolagets aktier och teckningsoption upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet. Med anledning av listningen på Nasdaq First North Growth Market kommer QuiaPEG i enlighet med Nasdaqs villkor att publicera ett tilläggsdokument som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.quiapeg.com senast den 11 augusti 2020. Tilläggsdokumentet ska läsas som ett tillägg till det prospekt som Bolaget offentliggjorde i samband med den företrädesemission av aktier som beslutades av årsstämman den 22 juni 2020. Tilläggsdokumentet är inte ett prospekt, har inte blivit granskat eller godkänt av någon tillsynsmyndighet och innehåller inte något erbjudande av aktier eller andra finansiella instrument.

QuiaPEG har utsett FNCA Sweden AB till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com   

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2020.

Om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på Bolagets unika och patenterade teknologiplattform. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market (ticker: QUIA). För ytterligare information, vänligen besök www.quiapeg.com.