Delårsrapport januari-mars 2021

”Framfart med organisatoriska uppgraderingar”
• Batterisensorn avancerar med temperaturmätning och användning inom energilager.
• Förstärkt styrelse samt rekrytering av CFO och affärsutvecklare.

Utfall januari–mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 609 (346) kSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till –3 754 (–2 550) kSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning –0,29 (–0,26) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten –9 072 (–5 007) kSEK.

Händelser januari–mars

  • Insplorion har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag var den 29 januari 2021.
  • Insplorion tillförs 1,1 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner.
  • Lyckat resultat i utvecklingsprojekt av en multiplex batterisensor för bättre batteristyrning.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Insplorions årsstämma hölls den 19 april där Magnus Jonssonvaldes in till ny ledamot.
  • På årsstämman beslutades att införa ett incitamentsprogram baserat på personaloptioner och teckningsoptioner för samtliga anställda i bolaget samt ett incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner för styrelsen.
  • Nyckelpersoner, anställda och styrelse tecknade sig för totalt 156 500 teckningsoptioner inom incitamentsprogrammen och bolaget tillfördes 570 440 kr.

Finwire.tv: Se VD Patrik Dahlqvist kommentera och svara på frågor om bokslutskommunikén kl 17.00 idag 19 maj 2021, på https://www.finwire.tv/webcast/insplorion/q1/

VD har ordet
Under Q1 har vi fokuserat på att uppgradera organisationen för att matcha vår ökade ambition och tillhörande aktiviteter inom främst vätgas- och batterisensorprojekten. Vi har ett positivt resultat i batterisensorutvecklingen kring den multiplexa sensorn för förbättrad batteristyrning. Vi har avslutat ACES projektet och ökat antalet installationer av luftkvalitetssensorer i såväl Norden som övriga Europa.

För batterisensorn har två utvecklingsprojekt gått i mål; Dels ”En multiplex batterisensor”-projektet, dels ACES-projektet. Inom båda projekten har vi tagit betydande steg framåt i utvecklingen av vår batterisensor. Inom multiplex-projektet har vi visat att det inte bara är möjligt att mäta på kemin inuti battericellen utan även temperaturen, vilket marknaden efterfrågat. Resultaten stärker vår position då temperaturmätning inuti battericellen kan både förbättra batteriers hälsoestimeringar och möjliggöra snabbare nedstängning vid risk för överhettning och brand.

Inom ACES-projektet har vi för första gången demonstrerat sensorn i kommersiella battericeller i en energilagringsapplikation. Även detta projekt avslutades med goda resultat då vi kunde visa att vår sensor bidrar med ny och viktig information, som man inte kan erhålla med traditionella metoder, för bättre batteristyrning.

Inom området luftkvalitetssensorer har vi tagit nya steg framåt i såväl produktutvecklingen som i nya kundinstallationer. Vi har nu en rad pågående projekt, främst i Norden men även i övriga Europa. Utvecklingsstegen har tagits i relativt snabb takt, från laboratoriemiljö till egna tester utomhus och nu tillsammans med kunder i den fysiska omgivning där sensorerna kommer att verka.

De senaste månaderna har två huvudkundgrupper varit i primärt fokus, dels med aktörer som redan i dag erbjuder uppkopplade tjänster i Smart Cities, dels med aktörer som på olika sätt renar luft från föroreningar i byggnader. Insplorions små och noggranna sensorer ger en möjlighet att kartlägga kvävedioxidens nivåer och trender, samt ge feedback till såväl fastighetsägare som leverantörer av ventilationssystem av hur väl de systemen fungerar. Runt produkten har kundanpassningar behövt göras, då vi i huvudsak i dagsläget genomför test- och referensförsäljningar.

Ett viktigt kliv mot kommersialisering är att kunderna nu betalar för anpassningarna i verklig miljö. Nästa steg är att utifrån dessa test- och referensinstallationer öka både antalet försäljningar och öka antalet sensorer per försäljning och få skalbarheten i affären.

I mitten av januari publicerades den hundrade vetenskapliga publikationen om hur vår teknik används inom forskning, en viktig milstolpe i vår instrumentaffär. Kundernas kompetens och vilja att dokumentera hur de använder instrumenten och vad de kan åstadkomma med sin forskning är en värdefull källa till vår egen utveckling. Forskarna Nam-Joon Cho i Singapore och Josh Jackman i Korea som står bakom den hundrade publikationen har haft hög aktivitet och konsekvent dokumenterat hur de använder vår teknik. De har lyckats med att få hela 30 artiklar publicerade, där deras senaste beskriver hur de går på djupet gällande proteinadsorption på olika sensorytor.

Historiskt har Insplorions instrument huvudsakligen använts inom Life Science-tillämpningar, men under senaste tiden har intresset vuxit inom de användningsområden som ligger närmare våra framtida volymapplikationer, det vill säga inom batteristyrning och gasdetektion.

Under Q1 har vi rekryterat nya medarbetare. Den 6 september börjar Per Giljam som CFO och han ska vid sidan av det sedvanliga ekonomiarbetet även stötta den kommersiella utvecklingen av våra affärsområden. Ytterligare en affärsutvecklare är på väg in inom batterisensorområdet och hen ska stärka vår närvaro bland såväl de kunder som vi redan samarbetar med, som mot nya kunder där det finns goda möjligheter till nya affärsrelationer. Förstärkningen i styrelsen med Magnus Jonsson ligger också i linje med bolagets ökade kommersiella fokus och jag är övertygad om att tillskottet kommer bidra avsevärt.

Jag ser en tydlig utveckling framåt mot allt fler kommersiella samarbeten med intresserade kunder inom samtliga affärsområden. Detta medför en ökning av antalet kommersiellt finansierade projekt, vilket är mycket viktigt för oss i vår strävan mot att kommersialisera framtida produkter inom flera områden.

Göteborg 19 maj 2021

Patrik Dahlqvist, VD
 

 

Insplorion AB, med vår revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag fyra huvudsakliga verksamhetsgrenar. luftkvalitetsensorer, vätgassensorer, batterisensorer och forskningsinstrument. Sensorerna är små, tåliga och kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Vår sensorteknik möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö. Våra vätgassensorer visar en responstid på under sekunden, vilket gör dem till de snabbaste i världen och kommer att främja tillväxten av vätgasanvändning, Batterisensorerna optimerar styrning och användning av batterier, Våra instrument ger forskare världen över nanometerkänslig realtidsdata om processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap. 

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca.se, är Insplorions Certified Adviser på Nasdaq First North.

Insplorion AB (publ)
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

031-380 26 95

info@insplorion.com
www.insplorion.com