Den sista teckningsperioden av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 2021 är avslutad

Den andra och avslutande teckningsperioden av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 2021 som inleddes den 6:e december 2021, avslutades den 20:e december 2021. Totalt tecknades under denna avslutande nyttjandeperiod 169 566 TO1, som tillsammans med de 463 763 TO1 som nyttjades under den första teckningsperioden motsvarar en nyttjandegrad om cirka 85,16 procent. De teckningsoptioner som nyttjats under denna andra period tillför Bolaget 1,22 MSEK före emissionskostnader.

Den totala nyttjandegraden av TO1 innebär att villkoren för det garantiåtagande som tidigare avtalats uppfylls. Garantiteckningen innebär att de resterande cirka 14,84 % av TO1 som återstår, tecknas av garantitecknarna, som utgörs av styrelseledamot Oliver Aleksov och den externa investeraren Milad Pournouri. Garantiteckningen gör det möjligt för Bolaget att erhålla full finansiering för teckningsoptionsinlösen av serie TO1. Sammanlagt kommer Bolaget att ha tillförts 5,36 MSEK vilket motsvarar 100 procent av TO1. Aktivering av garantiåtagandet kräver bolagsstämmobeslut och därför kommer kallelse till extra bolagsstämma inom kort.

För ytterligare information kontakta:

Maria Karlsson
TF Verkställande direktör
Anima Group AB
Tel: +46 (0)765 62 02 57
maria.karlsson@animagroup.se

Om Anima Group AB

Anima Group AB Anima Group är ett tillväxtföretag som säljer och utvecklar produkter, samt skapar och förvärvar verksamheter inom sport-, fritids-, och husdjursrelaterade områden.