Dicots företrädesemission är registrerad – omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner samt upptagande till handel av teckningsoptioner

Pressmeddelande: Uppsala, 22 november 2021. Dicot AB (publ) (”Dicot” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av units om cirka 25,3 MSEK, som avslutades den 27 oktober 2021 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt 97,9 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,7 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 24 november 2021. Avstämningsdag är den 26 november 2021, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 30 november 2021. Teckningsoptionerna av serie 2021/2022 kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 30 november 2021.

Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Dicot att öka med 4 758 557,625 SEK genom utgivande av 38 068 461 aktier. Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket uppgår aktiekapitalet till 12 862 525,745 SEK och antalet aktier uppgår till totalt 102 900 206 aktier.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

Genom Företrädesemissionen emitteras även 38 068 461 teckningsoptioner av serie 2021/2022, vilka berättigar till teckning av 38 068 461 aktier i Bolaget.

De teckningsoptioner av serie 2021/2022 som har emitterats i Företrädesemissionen berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Dicot under teckningsperioden från och med den 1 juni 2022 till och med den 15 juni 2022. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 16 maj 2022 till och med den 27 maj 2022. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 1,50 SEK och inte heller lägre än 0,125 SEK (motsvarande kvotvärdet för Bolagets aktie).

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2021/2022 inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till 57,1 MSEK, beroende på utnyttjandekurs. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie 2021/2022 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 4 758 557,625 SEK.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Dicot i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer CEO
Tel: +46 706 63 60 09
Email: goran.beijer@dicot.se
www.dicot.se

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden har uppskattats till omkring 50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till och med fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 2 250 aktieägare. För mer information se www.dicot.se

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier, teckningsoptioner, units eller andra värdepapper i Dicot och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det EU-tillväxtprospekt som Dicot offentliggjort på Bolagets webbplats den 8 oktober 2021 (inklusive det tilläggsprospekt som offentliggjordes på Bolagets webbplats den 20 oktober 2021).

Varken uniträtter, betalda tecknade units (”BTU”), nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare investment memorandum upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom EU-tillväxtprospektet (inklusive tilläggsprospekt), anmälningssedlar och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till någon sådan jurisdiktion.

Bolaget kommer inte ansöka om godkännande av något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) än Sverige.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Dicots aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Dicot lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.