Drivkraft Sverige uppmanar regeringen till reaktion på taxonomiförslaget för att klimatmålen ska nås

Drivmedelsbranschen i Sverige har under de senaste 20 åren möjliggjort att Sverige har kunnat gå före i klimatarbetet och på ett smart och kostnadseffektivt sätt bytt ut fossila komponenter i flytande drivmedel till förnybara komponenter. Detta gjordes fram till 1 juli 2018 genom skattenedsättning av inblandade biodrivmedel och sedan 1 juli 2018 genom det svenska styrmedlet reduktionsplikt, som möjliggör för branschen att sänka växthusgasemissioner genom att byta ut fossilt till förnybart. Detta är ett bra styrmedel och branschen är enig om att detta är framtiden.

Reduktionsplikt är ett bra styrmedel eftersom det skapar långsiktighet och visar att till 2030 ska man minska utsläppen med 28 % för bensin och 66 % för diesel. Långsiktighet är helt avgörande för att investeringar i produktion av hållbara biodrivmedel ska ske. Dessa investeringar har avskrivningstider på 15 – 20 år och då behöver man som företag se stabila regelverk och en långsiktig avsättning för sin produkt för att våga investera. Annars sker det inte.

I samband med EU:s nya höjda klimatmål och beslutade klimatlag så genomförs revideringar av styrmedel och direktiv på EU-nivå som hanterar klimatutsläpp från transporter. Ska det vara möjligt att nå klimatmålen till 2030 och 2045 är biodrivmedel på den svenska marknaden en nödvändighet för flera transportslag. Även svenska politiker har pratat om biodrivmedel och hur viktiga de är både nu och i framtiden, om vi ska nå de fastställda klimatmålen.

Kampen i EU har varit hård och det förs debatter om biodrivmedel på ett sätt där man lätt kan tro att det är tillåtet att använda vilka råvaror som helst för att göra biodrivmedel. Inget kunde vara mer felaktigt. Det pågår noggrann rapportering om produktion och råvaror till biodrivmedel och det finns fastställda europeiska hållbarhetskriterier som garanterar att de biodrivmedel som finns på den svenska marknaden uppfyller alla hållbarhetskriterier och bidrar till stor klimatnytta och sänkta koldioxidutsläpp.

Nu ser branschen en situation där svenska styrmedel går helt i otakt med de europeiska. Vi ser ett taxonomiförslag där bioenergi ses som en långsiktig lösning, men där fordonen som ska användas för dessa biodrivmedel inte ses som hållbara efter 2026. Vi ser råvaror från jordbruk som klassas som icke hållbara i taxonomiförslaget, medan det i Sverige produceras hållbar etanol från spannmål samt restprodukter från livsmedelsindustrin, där restprodukter tas tillvara och ingår i ett komplext effektivt cirkulärt kretslopp.

I Sverige är hållbara biodrivmedel en viktig del i strategin för att uppnå klimatneutralitet och regeringen har skapat ett styrmedel som styr till långsiktig konsumtion och produktion.

Men i samma andetag som branschen får ett PM om de nya, höjda nivåerna och en ambitiös utveckling till 2030 för reduktionsplikten i december, släpps från EU ett taxonomiförslag som går stick i stäv med de svenska planerna på konsumtion och produktion av biodrivmedel. Starka krafter i EU verkar för en fullskalig elektrifiering som en ensidig lösning oavsett ursprung på el eller kostnadsbilden av detta. För drivmedelsbranschens arbete med att vara en del i lösningen för att nå klimatmål och skapa hållbar mobilitet även i framtiden är det av största vikt att man jämför energislag utifrån hållbarhet, kostnadseffektivitet och andra nyttor i samhället.Som det ser ut nu med taxonomiförslaget så har det lagts en våt filt över framtidsutsikterna för biodrivmedel. Hållbara biodrivmedel som är av största vikt för att sänka utsläppen i framtiden för både väg, flyg och sjötransporter. Nu riskerar Sverige att investeringar avstannar, klimatmålen inte nås, gröna jobb uteblir och mobiliteten hotas. Vi uppmanar den svenska regeringen att agera!

Drivkraft Sverige – branschorganisationen för hållbar och innovativ mobilitet

För ytterligare information kontakta:

Johan G. Andersson, VD, Drivkraft Sverige, Mobil: 070-667 06 03, E-post: johan.g.andersson@drivkraftsverige.se  

Sofie Quant, Kommunikationschef, Drivkraft Sverige, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@drivkraftsverige.se

Drivkraft Sverige är en branschorganisation för medlemsföretag som erbjuder hållbar mobilitet och ser till att det finns drivmedel, biodrivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landet. Branschen arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt 2045. Drivkraft Sverige ska spegla ett bredare perspektiv som omfattar biodrivmedel för väg-, flyg- och sjötransporter. Det handlar också om innovationer samt nya produkter och tjänster inom hållbar mobilitet för konsumenter, företag och samhällsviktiga organisationer. Organisationen är även ett expertorgan inom branschen. Organisationen följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olika energislag samt drivmedel och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till Drivkraft Sverige. Läs mer på www.drivkraftsverige.se