Ecoclime Group säkerställer företrädesemission till 70%

Ecoclime Groups planerade företrädesemission på 11,7 mkr har nu säkerställts till 70% via teckningsförbindelser från huvudägaren och ett garantikonsortium.

Den 23 oktober 2017 meddelade Ecoclime Group att bolaget, med stöd av årsstämmans bemyndigande, genomför en företrädesemission på maximalt ca 11,7 mkr. Emissionen sker i Units bestående av två nya aktier och en teckningsoption serie TO 1 à 8,40 kr (4,20 kr per aktie). TO 1 kan vid inlösen i maj 2018 ge ytterligare maximalt ca 11,3 mkr.

Emissionen har nu säkerställts till 70% via teckningsförbindelser från huvudaktieägaren om 2,2 mkr och ett garantikonsortium om 6 mkr. För teckningsförbindelsen utgår ingen ersättning. För garanterna utgår ersättning om 420 000 kr.

Garanterna är:

Graviton AB 2,0 mkr

Göran Månsson 0,8 mkr

Creocasus AB 0,4 mkr

Nordic Emotion Group AB 0,4 mkr

Gerhard Dal 1 mkr

Göran Källebo 1 mkr

Niclas Löwgren 0,4 mkr

Fullständiga villkor kommer att publiceras i ett Informationsmemorandum innan teckningstiden inleds den 9 november 2017.

Informationsmemorandumet kommer kunna laddas ned från www.ecoclime.com samt från www.partnerfk.se.

Kontakt Finansiell rådgivare

Ecoclime Group AB Partner Fondkommission AB
Lennart Olofsson
Tel: 070 537 16 42 Legal rådgivare
E-post: lennart.olofsson@ecoclime.se Fylgia Advokat AB
Storgatan 38, 903 26 UMEÅ
www.ecoclime.se

Denna information är sådan information som Ecoclime Group AB ä r skyldigt att offentligg ö ra enligt EU:s marknadsmissbruksf ö rordning. Informationen l ä mnades, genom ovanst å ende kontaktpersons f ö rsorg, f ö r offentligg ö rande den 30 oktober 2017 .

Ecoclime Group erbjuder kunder h å llbarare och lönsammare inomhuskomfort och komfortenergi. Baserat p å f ö rnybar, å tervunnen, å terladdad och ackumulerad termisk energi. Fö r energieffektivisering i fastigheter, v å rt v älm å ende inomhus och fö r det globala klimatet.