SealWacs AB: Offentliggörande av memorandum inför start i morgon

I morgon den 31 oktober 2017 inleds teckningstiden i SEALWACS AB:s (”SealWacs”) företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Med anledning därav offentliggörs härmed bolagets memorandum idag den 30 oktober. Vid full tecknings tillförs bolaget 6,0 MSEK före emissionskostnader. SealWacs har mottagit teckningsförbindelser om ca 1,8 MSEK samt garantier om 4 MSEK, motsvarande cirka 97 procent av den totala emissionsvolymen. Memorandumet finns att tillgå via bolagets ( www.emotra.se ), Göteborg Corporate Finances ( www.gcf.se ), AktieTorgets ( www.aktietorget.se ) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel offentliggörs samtidigt.

Länk direkt till Memorandum: http://sealwacs.se/investerare/handlingar/

Teckningstiden löper till och med den 14 november 2017. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs SealWacs 6,0 MSEK före emissionskostnader. SealWacs har på förhand erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,8 MSEK och garantier om 3,0 MSEK, motsvarande totalt cirka 97 procent av emissionslikviden. Motivet för företrädesemissionen är att tillföra bolaget rörelsekapital för marknadslansering av bolagets metod ”SealWacs Sensor”.

Investerarträffar

I samband med företrädesemissionen kommer representanter för SealWacs att närvara vid investerarträffar för att informera om verksamheten och bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. Anmälan för Aktiedagen i Falköping sker genom Aktiespararna.se. För överiga träffar, vänligen OSA till info@gcf.se .

Datum och tid Arrangör Adress och ort Anmälan
23 okt 2017 13:45 – Aktiespararna Pingstkyrkans lokaler i Falköping Aktiespararna.se
8 nov 2017 12:00 – AktieTorgets investerarlunch Mäster Samuelsgatan 42, plan 3 AktieTorgets lokaler, Stockholm info@gcf.se
8 nov 2017 18:30 – GCF/SealWacs investerarträff John Scott´s restaurang, plan 3 Kungsportsavenyn 15, Göteborg info@gcf.se
Erbjudandet i korthet

Avstämningsdag : 26 oktober 2017. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 24 oktober 2017 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 25 oktober 2017.
Teckningstid : 31 oktober – 14 november 2017.
Teckningskurs : 2,00 SEK per aktie.
Företrädesrätt : De som på avstämningsdagen den 26 oktober 2017 är registrerad som aktieägare i Sealwacs äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemission. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.
Emissionsvolym : Erbjudandet omfattar högst 3 080 270 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 6 160 540 SEK före emissionskostnader.
Antal aktier före nyemissionen: 3 080 270 stycken.
Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 31 oktober – 10 november 2017.
Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 31 oktober 2017 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av december 2017.
Värdering: Cirka 6 MSEK (pre money).
Teckningsförbindelser och garantier: SealWacs har erhållit teckningsförbindelser om 1,8 MSEK, samt garantier om ytterligare 4,0 MSEK, vilket sammanlagt motsvarar cirka 97 procent av den totala emissionslikviden.
Marknadsplats: Sealwacs aktie är noterad på AktieTorget.
ISIN-kod: SE0006261038.
Finansiell rådgivare

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till SealWacs i samband med nyemissionen.

Telefon: 031-13 82 30

E-post: info@gcf.se

Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB ansvarar för det administrativa arbetet i samband med nyemissionen.

Informationsmemorandum, teaser och anmälningssedel

Informationsmemorandumet (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) finns att tillgå via SealWacs ( www.sealwacs.se ), AktieTorgets ( www.aktietorget.se ), och Göteborg Corporate Finance ( www.gcf.se ) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel för teckning utan företräde finns även att tillgå på respektive hemsidor.

Göteborg den 30 oktober 2017

SealWacs AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information kontakta

Sören Sandström, VD , Telefon: + 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings ‐ och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se