ECOMB genomför företrädesemission om cirka 5,7 MSEK

ECOMB meddelar idag att styrelsen i ECOMB AB (”ECOMB” eller ”Bolaget”) den 8 november 2018, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämman den 11 juni 2018, beslutat att genomföra en nyemission av 11 477 886 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen i nyemissionen är 0,50 kronor vilket vid full teckning kommer att tillföra bolaget cirka 5,7 Mkr efter emissionskostnader om cirka 0,5 Mkr. Teckningsförbindelser vilket motsvarar cirka 20 procent av totala företrädesemissionen har erhållits.

Villkor och tidsplan för företrädesemissionen.

Rätten att teckna tillkommer i första hand Bolagets aktieägare som för varje aktie erhåller en teckningsrätt.

För varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskursen uppgår till 0,50 kr per aktie.

Nyemissionen omfattar högst 11 477 886 aktier.

Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 november 2018.

Sista dag för handel med ECOMB-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 13 november 2018. Aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 14 november 2018.

Teckningstiden är 19 november – 4 december 2018. ·

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 19 november – 30 november 2018. ·

Handel med BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 19 november 2018 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.

Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga tecknings- och betaltiden.

Villkor för nyemissionen och utförligare information om nyemissionen

Styrelsen i ECOMB beslutade 8 november 2018, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämma den 11 juni 2018, om en nyemission av 11 477 886 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bolagets befintliga aktieägare kommer att erhålla teckningsrätter för teckning av aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 15 november 2018. Varje befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 0,50 kr per aktie. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 5,7 Mkr före emissionskostnader om cirka 0,5 Mkr. Teckningsförbindelser vilket motsvarar cirka 20 procent av totala företrädesemissionen har erhållits. I händelse av överteckning kan styrelsen besluta om en övertilldelning om maximalt ytterligare 2 000 000 aktier, motsvarande 1 000 000 kr i emissionslikvid, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med Övertilldelningsemissionen är bland annat att öka antalet aktieägare i Bolaget och därmed förbättra förutsättningarna för en likvid handel i Bolagets aktie. Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska i första hand tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Aktier och aktiekapital Företrädesemissionen innebär en ökning, vid full teckning, av aktiekapitalet med högst 1 147 788,60 kr, från 1 147 788,60 kr till 2 295 577 kr, genom nyemission av högst 11 477 886 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 kr.

Investeringsmemorandum för Företrädesemissionen beräknas publiceras 16 november 2018.

Mangold Fondkommission AB agerar Emissionsinstitut i företrädesemissionen.

Mer om bolaget och våra produkter: http: www.ecomb.se

Denna information är sådan information som ECOMB AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2018.

Organisationsnummer:      556454-1109        

Aktiens kortnamn:              ECOM

Aktiens ISIN-kod:               SE0004051068

För mer information, kontakta:

Ulf Hagström, VD

Hemsida: http:www.ecomb.se

Maila till: info@ecomb.se 

Kort extrakt om ECOMB AB (publ)

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I dotterbolaget Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för selektiv syresättning av övergödda sjöar och hav med döda bottnar. ECOMB grundades 1992 och har cirka 1000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län.