Emission av teckningsoptioner

Styrelsen för Cinnober Financial Technology AB (publ) har den 6 april 2018, villkorat av bolagsstämmans godkännande, beslutat om nyemission av högst 600 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Cinnober AB, org. nr 559134-5094, för vidareöverlåtelse till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vederlagsfritt tillkomma det helägda dotterbolaget Cinnober AB, org. nr 559134-5094 för vidareöverlåtelse till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Cinnober Financial Technology AB (publ) (”Bolaget”) och dess dotterbolag enligt anvisningar från Bolagets styrelse. Varje teckningsoption ger rätt att den 20 november 2020 teckna en ny aktie i Bolaget. De nya aktierna ska ge rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna registrerats hos Euroclear Sweden AB.

Syftet med förslaget och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att förstärka lednings- och nyckelpersonernas intresse för koncernens verksamhet och synliggöra sambandet mellan anställningsförmåner och bolagets resultatutveckling.

Cinnober AB, skall, enligt anvisningar från Bolagets styrelse, mot betalning motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetillfället beräknat med tillämpning av Black & Scholes modell, överlåta teckningsoptionerna till anställda i ledande befattning och nyckelpersoner. Teckningskursen per aktie vid teckning med stöd av teckningsoptionerna är 80,00 kronor.

Överlåtelserna till de anställda förutsätter att respektive förvärvare ingår ett sidoavtal med Bolaget enligt vilket, bland annat, optionsinnehavare åtar sig att erbjuda Bolaget, eller den Bolaget anvisar, att förvärva optionerna till det lägre av marknadsvärdet och anskaffningsvärdet om optionsinnehavarens anställning i koncernen upphör.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor, kan aktiekapitalet öka med högst 200 000 kronor, motsvarande en utspädning om cirka 2,7 procent.

Beslutet är villkorat av godkännande från bolagsstämman i Bolaget och föreslås godkännas av kommande årsstämma. Beslutet fordrar för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda aktierna och avgivna rösterna.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Veronica Augustsson
Verkställande direktör
Cinnober Financial Technology
Tel. +46 (0)8 503 047 00
veronica.augustsson@cinnober.com


Om Cinnober Financial Technology

Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet. 

Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Australian Securities Exchange, B3, Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand.  

Cinnober breddar nu sin målgrupp genom att etablera dotterbolag med specialiserade, mycket konkurrenskraftiga erbjudanden. I dagsläget har tre dotterbolag etablerats med fokusområdena rapportering, client clearing och marknadsövervakning.  

Cinnober är listat på First North i Stockholm, med Avanza som Certified Advisor. För ytterligare information, se www.cinnober.com.