Emissionserbjudande Qlife Holding AB (publ)

Teckna Qlife Holding AB

Teckningsperioden pågår fram tom den 7 februari, inför ansökan om listning på Nasdaq First North med preliminär första handelsdag den 2 mars.

Kort om Qlife

Qlife är ett medicintekniskt företag som tillverkar hård- och mjukvaruplattformen Egoo.health (”Egoo”) med vilken patienten kan genomföra olika typer av biomarkörtester baserat på en liten mängd blod. Egoo utför analyser som korrelerar till över 99 procent med högpresterande laboratorieinstrument. Egoo-instrumentet mäter för närvarande biomarkörer för de kroniska sjukdomarna Föllings sjukdom (Fenylketonuri, PKU), reumatoid artrit (RA) samt cancer. Produkten är under 2020 redo för marknaden, givet det första CE-godkännandet på plats och att pågående valideringsprojekt faller väl ut. En fördel med produkten, Egoo-plattformen, är enligt bolaget att den i framtiden även avser kunna utföra analyser för andra sjukdomsområden, såsom diabetes, kardiologi och inflammatoriska sjukdomar, samt att genererad data enkelt kan delas mellan patient och läkare via molnet. Qlife har två aktiva patentansökningar som skyddar två centrala aspekter av bolagets plattformsteknologi, Egoo-plattformen.

En viktig milstolpe är att bolaget 2020 förväntas erhålla två CE-godkännanden (det första omfattar CE-märkning för professionell användning, vilket redan är på plats, och det efterföljande CE-märkning för användning i hemmet). Därtill är Qlifes ambition att under de kommande 3 – 5 åren utöka sin produktportfölj med test för ytterligare 10 – 15 biomarkörer inom specialiserade områden. Qlife har som målsättning att kunna sälja över 3000 Egoo-instrument och mer än 100 000 kapslar under de första två åren efter CE-märkningarna. När bolaget om cirka 3 – 4 år lanserar Egoo-systemet i konsumentsegmentet och ytterligare geografiska marknader så finns möjligheten till minst tio gånger så stor försäljningspotential.

Sammanfattning av Erbjudandet
Erbjudandet omfattar högst 4 066 000 Units motsvarande en emissionslikvid om cirka 50 MSEK. Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att genom en riktad emission erbjuda upp till ytterligare 406 600 Units motsvarande ytterligare cirka 5 MSEK. Emissionskursen motsvarar en värdering pre-money om cirka 82,5 MSEK. Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden uppgående till cirka 35 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av erbjudandet, från ett konsortium av investerare, innefattande ett antal befintliga aktieägare och externa investerare.

Samtliga medlemmar i styrelsen och ledningen med innehav av aktier samt vissa större aktieägare har åtagit sig att inte avyttra sina aktier under en period av tolv månader från och med första listningsdag. Antalet aktier under lock-up uppgår till cirka 73 procent av utestående aktier i bolaget före erbjudandet.

Unit: En (1) unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO1).
Teckningskurs: Teckningskursen är 12,30 SEK per unit, det vill säga 12,30 SEK per aktie. Teckningsoptionerna (TO1) erhålls vederlagsfritt.
Teckningsoptionen: Teckningskursen är 17,50 SEK för en (1) ny aktie med stöd av två (2) teckningsoptioner (TO1) under perioden 3 – 31 maj 2021.
Teckningstid: Teckningstiden för units är 20 januari 2020 till och med 7 februari 2020.
Teckning: Teckning sker digitalt via Nordnet, Avanza eller din förvaltare.

Länkar (klicka på respektive)

Emissionsteaser och Prospekt

Pressrelease, Qlife tillkännager CE-märkning för professionell användning

Pressrelease, Medicinteknikbolaget Qlife Holding AB offentliggör prospekt avseende nyemission

Presentation från Stora Aktiedagen Stockholm den 25 Nov

Bolagets hemsida: www.qlifeholding.com

 

G&W FONDKOMMISSION
Tel: 08-503 000 50

www.gwkapital.se

Om G&W Fondkommission: G&W Fondkommission är en oberoende fondkommissionärsfirma, grundad 1998, som står under Finansinspektionens tillsyn och tillhandahåller tjänster inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. G&W Fondkommissions Corporate Finance avdelning är en av de ledande aktörerna och specialiserad på att tillhandahålla kvalificerade rådgivningstjänster åt mindre och medelstora företag vad gäller kapitalanskaffning, börsnotering, förvärv och fusioner samt IR och kommunikation. G&W agerar även som Certified Adviser åt bolag på Nasdaq First North Growth Market Stockholm, samt som Mentor åt bolag på NGM Nordic SME.