Emotra AB avnoteras från Spotlight Stock Market/ Emotra AB is delisted from Spotlight Stock Market

(For English version see below)

Spotlight Stock Market (”Spotlight”) har beslutat att Emotra AB:s (”Emotra” eller ”Bolaget”) aktie och teckningsoption (de ”Finansiella Instrumenten”) ska avnoteras från Spotlight.

Den 31 augusti 2021 beslutade Spotlight att Emotra skulle genomgå en ny noteringsprövning som villkor för Bolagets fortsatta notering. Syftet med noteringsprövningen var att säkerställa att Emotra uppfyllde samtliga noteringskrav. Det meddelades även att Spotlight skulle komma att besluta om avnotering för det fall Emotra inte uppfyllde noteringskraven.

Enligt Spotlights bedömning saknas det förutsättningar att fullfölja noteringsprövningen inom rimlig tid och Spotlight har därför beslutat att avbryta noteringsprövningen. Det är därmed inte möjligt att låta Emotra vara fortsatt noterat varmed Bolagets Finansiella Instrument kommer att avnoteras.

Sista dag för handel i Bolagets Finansiella Instrument kommer att vara den 18 mars 2022.

Spotlight Stock Market
08-51168000
E-post: issuer@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

Press release 2022-02-18

Emotra AB is delisted from Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market (”Spotlight”) has decided to delist Emotra AB’s (“Emotra” or the “Company”) share and subscription option (the “Financial Instruments”) from Spotlight.

On August 31, 2021 Spotlight decided that Emotra would be subject to a new listing process as a condition for remaining listed. The reason for the new listing process was to ensure that Emotra fulfilled all listing requirements. It was also announced that Spotlight would decide on delisting should Emotra not fulfil the listing requirements.

Spotlight assesses that it is not possible to complete the new listing process within reasonable time and Spotlight has therefore decided to discontinue the new listing process. With reference to this, it is not possible for Emotra to continue to be listed, whereby the Company’s Financial Instruments will be delisted.

 
Last day of trading in the Financial Instruments will be March 18, 2022.

Spotlight Stock Market
+46 8-51168000
E-mail: issuer@spotlightstockmarket.com

About Spotlight

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 160 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com