Emotra AB (publ); Spotlight Stock Market har meddelat Emotra att man avbryter den pågående åternoteringsprocessen

Emotra AB (”Emotra” eller ”Bolaget”) meddelar idag den 18 februari 2022, att Bolaget mottagit information från Spotlight Stock Market att den pågående åternoteringsprocessen kommer att avbrytas. Spotlight motiverar beslutet med att Emotra lämnat felaktiga uppgifter, ett påstående som Bolaget tillbakavisar.

Emotra informerar härmed om att den pågående noteringsprövningen hos Spotlight Stock Market avbryts omedelbart. Spotlight Stock Market motiverar sitt beslut med att Bolaget lämnat oriktiga uppgifter under processens gång. Emotra är på det klara med att det i samband med personundersökningar av individer representerande NeuraMetrix Inc. förekommit felaktiga svar på vissa frågor, vilket har åtgärdats av Bolaget.

Bolaget avser att återkomma med en fördjupad förklaring under nästa vecka.

Denna information är sådan som Emotra är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-18 17:29 CET.

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom neurologisk forskning och mental hälsa. Bolagets metoder/produkter, NeuraMetrix TC och EDOR®, är unika, egenutvecklade och patentskyddade metoder/produkter.

EMOTRA AB, Färögatan 33, 164 51 Kista

Tel: +46 732 – 34 41 93, www.Emotra.se