EMOTRA AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2

Emotra AB (”Emotra” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 14 december 2021, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2, vilka emitterades i samband med Emotras företrädesemission under våren 2021. Under perioden 29 november till och med den 13 december 2021 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 möjligheten att teckna aktier genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2. Totalt tecknades 14 450 356 aktier, genom utnyttjande av 14 450 356 teckningsoptioner vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 91 procent. Emotra tillförs därmed cirka 3,8 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital

Emotra tillförs cirka 3,8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,2 MSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Emotra öka med 14 450 356 från 82 513 556 stycken till 96 963 912 stycken. Bolagets aktiekapital ökar därmed med 274 556,76 SEK från 1 567 757,566 SEK till 1 842 314,33 SEK.

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom neurologisk forskning och mental hälsa. Bolagets metoder/produkter, NeuraMetrix TC och EDOR®, är unika, egenutvecklade och patentskyddade metoder/produkter.

EMOTRA AB, Färögatan 33, 164 51 Kista

Tel: +46 732 – 34 41 93, www.Emotra.se