Emotra AB ska genomgå en ny noteringsprövning och flyttas till observationslistan / Emotra AB will be subject to a new listing process and will be moved to the observation list

(For English version see below) 

Den 31 augusti 2021 offentliggjorde Emotra AB (“Emotra” eller “Bolaget”) pressmeddelandet “Emotra AB har ingått avtal om att förvärva NeuraMetrix, Inc. genom apportemission”. 

Med hänvisning till det pressmeddelandet bedömer Spotlight att Emotra kommer att genomgå en genomgripande förändring och Spotlight har därför beslutat att Bolaget ska genomgå en ny noteringsprövning. Syftet med noteringsprövningen är att säkerställa att Bolaget uppfyller samtliga noteringskrav. 

Under noteringsprövningen sker handeln i Bolagets finansiella instrument på observationslistan från och med nu, med målet att så snart som möjligt, om noteringsprövningen godkänns, flyttas till den ordinarie listan. I det fall Bolaget inte kommer att kunna uppfylla noteringskraven kommer Spotlight att besluta om avnotering. 

Spotlight Stock Market  
08-51168000  
E-post: Issuer@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight Stock Market 

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com  

 

Emotra AB will be subject to a new listing process and will be moved to the observation list  

 
On August 31, 2021 Emotra AB (“Emotra” or the “Company”) published the press release “Emotra AB har ingått avtal om att förvärva NeuraMetrix, Inc. genom apportemission”. 

With reference to that press release, Spotlight considers that Emotra will be subject to a far-reaching change and Spotlight has therefore decided that the Company shall be subject to a new listing process. The reason for the new listing process is to ensure that Emotra fulfills all the listing requirements. 

During the listing process, the Company’s financial instruments will be traded on the observation list as from now. Spotlight will, given approval of the listing, work towards a fast transfer to the ordinary list. If the Company is not able to fulfil the listing requirements, Spotlight will delist the Company. 

Spotlight Stock Market 
+46 8-51168000  
E-mail: issuer@spotlightstockmarket.com

About Spotlight 

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 160 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com