Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO1 till befintliga aktieägare är fastställd till den 3 september 2021

Den 25 augusti 2021 beslutade styrelsen för Veg of Lund AB (publ), (”Veg of Lund” eller ”Bolaget”) om en riktad emission av units (den ”Riktade Emissionen”) och att emittera teckningsoptioner av serie TO1 till dem som äger aktier i Veg of Lund per avstämningsdagen. Teckningsoptionerna av serie TO1 kommer, i viss utsträckning, kompensera de befintliga aktieägarna för den utspädningseffekt som den Riktade Emissionen medför.

Avstämningsdagen för att erhålla teckningsoptioner av serie TO1 har fastställts till den 3 september 2021. Således är sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt till teckningsoptioner av serie TO1 den 1 september 2021, och första dagen för handel i Bolagets aktier exklusive rätt till av teckningsoptioner av serie TO1 den 2 september 2021.

De som är aktieägare i Veg of Lund per avstämningsdagen kommer att erhålla en (1) tecknings­option av serie TO1 för varje tjugotre (23) aktier som innehas på avstämningsdagen. Totalt emitteras högst 489 619 teckningsoptioner av serie TO1 till aktieägarna i Veg of Lund.

De investerare som deltagit i den Riktade Emissionen kommer inte att erhålla aktier från den Riktade Emissionen före avstämningsdagen och kommer således inte att ha rätt till de tecknings­optioner som emitteras för att kompensera de befintliga aktieägarna.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna av serie TO1 finns inom kort att tillgå på Bolagets webbplats: ir.vegoflund.se.

Villkor för och information om teckningsoptioner av serie TO1
Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 10 februari 2022 till och med den 23 februari 2022 (”Mätperioden”). Teckningskursen ska dock aldrig kunna fastställas till ett lägre värde än kvotvärdet för Bolagets aktie och inte till ett högre belopp än 51,00 SEK.

Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att löpa från och med den 25 februari 2022 till och med den 10 mars 2022.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 och under förutsättning av en aktiekurs under Mätperioden om 72,86 SEK eller mer, tillförs Veg of Lund ytterligare cirka 40 MSEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 kommer utspädningen att uppgå till cirka 6,07 procent, beräknat på antalet aktier efter registreringen av den Riktade Emissionen.

Veg of Lund har för avsikt att ansöka om notering av teckningsoptionerna av serie TO1 vid Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter det att emissionerna registrerats och tilldelning till befintliga aktieägare skett.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är sole bookrunner och finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Cecilia Lindwall (VD)
Telefon: 0765 014 809
E-post: cecilia.lindwall@vegoflund.se

 

Om Veg of Lund
Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärkena DUG® och MyFoodie®. Bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-684 211 10 eller e-post: adviser@eminova.se.