Emotra AB (publ) kommenterar Spotlights beslut att avnotera Emotras aktie

Emotra AB (”Emotra” eller ”Bolaget”) meddelade den 18 februari 2022, att Bolaget mottagit information om att Spotlight Stock Market (”Spotlight”) beslutat avbryta Bolagets noteringsprövning och avnotera Emotras aktie per den 18 mars 2022.  Spotlights offentliggjorda skäl för beslutet är att det saknas förutsättningar att genomföra noteringsprövningen inom skälig tid. Emotra kommenterar nu Spotlights beslut.

Emotra informerade Spotlight om planerna på att genomföra ett s.k. omvänt förvärv av Neurametrix Inc. under augusti månad 2021. Informationen skedde i enlighet med Spotlights regelverk, bland annat i syfte att Spotlight ska kunna ta ställning till behovet av en förnyad noteringsprövning. Den förnyade noteringsprövningen initierades omgående efter transaktionens offentliggörande den 31 augusti 2021 och har varit osedvanligt omfattande från Spotlight och deras externa rådgivare med ingående granskning av Neurametrix samt dess ägare och ställföreträdare.

Redan i början av oktober 2021 meddelade Spotlight att en av Neurametrix större ägare och tillika grundare, som var tilltänkt som ny styrelseordförande i Emotra hade lämnat oriktig information i vissa frågor och att Spotlight därför saknade förtroende för personen. Även om felaktigheterna avsåg händelser för upp till 10 år sedan agerade Emotra direkt och personen var inte längre ifråga för inval i styrelsen. Efter samråd med Spotlight minskade personen i fråga sitt aktieinnehav till att understiga 10 procent.

Spotlight och dess rådgivares granskningsarbete fortsatte fram till början av december under vilken period bolaget besvarat Spotlights samtliga frågor och tillhandahållit Spotlight efterfrågad dokumentation. Några ytterligare anmärkningar eller ifrågasättanden framfördes inte under granskningen. Det var därför med stor förvåning som bolaget i början av december mottog Spotlights preliminära besked att ansökan om förnyad noteringsprövning inte kommer att godkännas. Först efter bolagets uttryckliga begäran härom erhölls Spotlights skäl för ställningstagandet som bestod av att Spotlight ansåg att Emotra inte uppfyllde kravet på sundhet på aktiemarknaden, genom att:

– En av Neurametrix grundare och större aktieägare inte uppfyller aktiemarknadens krav på sundhet (detta trots att åtgärderna som beskrivits ovan vidtagits som lett till att personen inte har något bestämmande inflytande genom ägande eller annan position i ledningen i Emotra).

Spotlight har således under hand upplyst Emotra om att Spotlight anser att Emotra inte uppfyller Spotlights regelverk avseende sundhet på aktiemarknaden (regel 2.13). Spotlights regelverk exemplifierar brist på sundhet med att en ledande befattningshavare, styrelseledamot eller större aktieägare har varit dömd för brott, särskilt om det gällt marknadsmissbruk och/eller ekonomisk brottslighet eller varit med om ett flertal konkurser.

När spotlights skriftliga beslut om att avbryta Emotras noteringsprövning erhölls den 18 februari 2022 angavs endast skälet att Bolaget lämnat felaktig information till Spotlight som grund för beslutet.

Emotra och dess legala rådgivare anser att Spotlights beslut är uppenbart ogrundat och dess hantering av noteringsprövningen varit anmärkningsvärd. Bolaget har, i syfte att skydda bolaget och dess cirka 3 000 aktieägare från konsekvenserna av en avnotering, vid upprepade tillfällen försökt föra en saklig diskussion med Spotlight och har även frågat Spotlight vilka ytterligare åtgärder som bolaget kan vidta för att undvika en avnotering. Spotlight, som inte velat medverka till en saklig diskussion har besvarat Bolagets frågor med att ”det spelar ingen roll vilka åtgärder ni vidtar, Spotlights bedömning står fast”.

Bolaget kan bara beklaga att vad som till synes är Spotlights ogillande av en eller två enskilda individer, som inte har något inflytande eller ledande ställning i Emotra, går ut över bolagets cirka 3 000 aktieägare och kan komma att få allvarliga konsekvenser på Emotras verksamhet. Emotra kommer noga att utvärdera den skada som Spotlights ogrundade beslut och anmärkningsvärda hantering kan komma att få.

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom neurologisk forskning och mental hälsa. Bolagets metoder/produkter, NeuraMetrix TC och EDOR®, är unika, egenutvecklade och patentskyddade metoder/produkter.

EMOTRA AB, Färögatan 33, 164 51 Kista

Tel: +46 732 – 34 41 93, www.Emotra.se