Heimstaden kallar till årsstämma och föreslår bl.a. införande av ett nytt preferensaktieslag samt bemyndigande för emission av stamaktier samt befintliga och nya preferensaktier

Heimstaden AB (”Heimstaden” eller ”Bolaget”) kallar till årsstämma och föreslår bland annat en bolagsordningsändring varigenom ett nytt aktieslag, preferensaktier av serie B, införs samt ett bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission motsvarande högst 30 procent av Bolagets aktiekapital (vid tidpunkten bemyndigandet utnyttjas första gången), genom nyemission av stamaktier, preferensaktier eller preferensaktier av serie B, eller en kombination därav. Årsstämman planeras hållas den 7 april 2022 och kallelsen till årsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande idag.

Nya aktieslaget preferensaktier av serie B

Genom den föreslagna bolagsordningsändringen införs ett nytt preferensaktieslag, preferensaktier av serie B.

De nya preferensaktierna av serie B föreslås berättiga till en initial utdelning uppgående till 10 kronor årligen, fördelat på fyra kvartalsvisa lika stora utbetalningar. Utdelningen föreslås vidare omräknas vartannat år baserat på utvecklingen av den tvååriga räntan för ränteswap-transaktioner i svenska kronor (”SKSW2” som den publiceras på Bloomberg screen). Syftet med omräkningsbestämmelsen är att utdelningen ska följa utvecklingen av marknadsräntorna och därigenom över tid utgöra ett attraktivt instrument för investerare, oavsett utvecklingen på marknadsräntorna. De nya preferensaktierna av serie B föreslås rankas jämsides (pari passu) med de befintliga preferensaktierna och således före stamaktierna vad avser företrädesrätt till utdelning och utskiftning i händelse av Bolagets upplösning.

Bemyndigande att emittera stamaktier, preferensaktier och preferensaktier av serie B

Heimstaden bedömer att förutsättningarna är goda för en fortsatt tillväxt genom investeringar i bostadsfastigheter i linje med Bolagets långsiktiga strategi. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa kapital eller refinansiera inom ramen för befintlig kapitalstruktur (inklusive enligt en accelererad tidplan) som ett led i Bolagets arbete med att fortsätta sin tillväxt, bl.a. genom förvärv och investeringar i befintligt bestånd (såväl direkt som indirekt) samt för att uppnå en mer ändamålsenlig kapitalstruktur och ägarspridning. Förslaget avser emission av aktier med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

För mer information, kontakta:

Patrik Hall, CEO  0705-85 99 56, patrik.hall@heimstaden.com 

Arve Regland, CFO  +47 47 90 77 00, arve.regland@heimstaden.com

Om Heimstaden:

Heimstaden är ett ledande europeiskt bostadsfastighetsbolag med ca 150 000 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 306 miljarder SEK. Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar bostäder med ett långsiktigt perspektiv. Vägledda av vårt skandinaviska arv och våra värderingar Care, Dare och Share – strävar våra 2100 medarbetare på 10 marknader efter att uppfylla målet om att erbjuda omtänksamma boende som förenklar och förgyller livet för våra kunder. För mer information besök www.heimstaden.com.

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank aktiebolag, +46 8-463 83 00 / certifiedadviser@penser.se.

Informationen är sådan information som Heimstaden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 7 mars 2022 kl. 08:00.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och mottagare i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Heimstaden i någon jurisdiktion, varken från Heimstaden eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.