Heimstaden offentliggör prospekt avseende emissionen av preferensaktier

Ej för spridning, offentliggörande eller distribution i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där sådan spridning, publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt eller ett erbjudande att sälja värdepapper. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering hos United States Securities and Exchange Commission eller genom tillämpning av ett undantag från registreringskraven i enlighet med vid var tid gällande United States Securities Act från 1933. Heimstaden avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av teckningsrätterna eller aktierna i USA. Andra restriktioner är tillämpliga. Vänligen se viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Heimstaden AB (publ) (“Heimstaden”) meddelar att prospekt avseende bolagets nyemission av preferensaktier om upp till 375 miljoner kronor (genom emission av upp till 11 718 750 preferensaktier) med företrädesrätt för nuvarande innehavare av preferensaktier samt en eventuell ytterligare riktad emission om upp till 750 miljoner kronor (genom emission av upp till 23 437 500 preferensaktier) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på bolagets webbplats www.heimstaden.com och kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Carnegie Investment Bank AB, Nordea Bank Abp, filial i Sverige, och Swedbank AB (publ) är Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen med Carnegie Investment Bank AB som Sole Global Coordinator. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Heimstaden. White & Case Advokat AB är legal rådgivare till Joint Bookrunners.

Kontakta:
Arve Regland, CFO

+47 47 90 77 00
arve.regland@heimstaden.com

Adam Lindh, Head of Treasury
+46 708-83 96 74
adam.lindh@heimstaden.com

Om Heimstaden
Heimstaden är ett ledande bostadsfastighetsbolag i Europa som förvärvar, utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler. Genom våra värderingar Care, Dare och
Share, skapar vi värden för ägare och omtänksamma boenden för hyresgäster. Vi äger 114 000 hem med ett fastighetsvärde om 180 mdkr. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North. Huvudkontoret är i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com

Certified Adviser är Erik Penser Bank aktiebolag, 08-463 83 00 samt certifiedadviser@penser.se.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 maj 2021 kl. 12:00.